TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu về MessageBox

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tạo ra một MessageBox với nội dung “Win32 assembly is great” Tổng quan về lập trình trên Windows: Hệ điều hành (HĐH) cung cấp cho các lập trình viên nguồn tài nguyên phong phú để họ lập trình các ứng dụng chạy trên nền tảng Wins. Đáng kể nhất là phải nói đến là Windows API (Application Programming Interface). | Iczelion s Tutorial Win32 ASM Tutorial 2 MessageBox Tìm hiểu về MessageBox Trong bài viết này chúng ta sẽ tạo ra một MessageBox với nội dung Win32 assembly is great Tổng quan về lập trình trên Windows Hệ điều hành HĐH cung cấp cho các lập trình viên nguồn tài nguyên phong phú để họ lập trình các ứng dụng chạy trên nền tảng Wins. Đáng kể nhất là phải nói đến là Windows API Application Programming Interface . Nó được xem như là tập hợp hầu hết các hàm đặc trưng thường dùng và được các ứng dụng Win32 sử dụng. Những hàm này được chứa trong các thư viện liên kết động DLLs như và . chứa các hàm và thủ tục mà một hệ điều hành truyền thống quản lý như quản lý bộ nhớ xuất nhập tập tin và quản lý tiến trình là quá trình thực hiện một chương trình từ khi khởi động đến khi kế thúc . quản lý giao diện người dùng the user interface aspects cài đặt tất cả khung cửa sổ ở mức luận lý chương trình của bạn. cung cấp toàn bộ giao diện thiết bị đồ họa Graphics Device Interface cho phép chương trình ứng dụng hiển thị văn bản và đồ họa trên các thiết bị xuất phần cứng như màn hình và máy in. Ngoài 3 thư viện chính trên HĐH còn cung cấp những thư viện khác mà chương trình của bạn có thể dùng miễn là bạn có đầy đủ các thông tin về các yêu cầu cho hàm API. Trong một chương trình Windows có sự khác biệt khi ta gọi một hàm của thư viện ngôn ngữ chẳng hạn C ASM . và một hàm của HĐH Windows các hàm API hay thư viện liên kết động cung cấp. Đó là khi biên dịch thành mã máy machine code các hàm thư viện ngôn ngữ sẽ được liên kết thành mã chương trình source code . Trong khi các hàm Windows sẽ được gọi khi chương trình cần dùng đến chứ không liên kết vào chương trình. Để thực hiện được các lời gọi này thì một chương trình trình Windows .EXE luôn chứa một tham chiếu đến thư viện liên kết động khác mà nó cần dùng. Khi đó một chương trình Windows được nạp vào bộ nhớ sẽ tạo thành con trỏ tham chiếu đến những hàm thư viện DLLs mà chương

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.