TAILIEUCHUNG - Vẽ và Hiệu ứng làm bình hoa

Vẽ và Hiệu ứng làm bình hoa mới 600 * 850p một canvas, lần đầu tiên ra một con số tham khảo để các dòng, và sau đó bút công cụ để vẽ hình dạng hiển thị trong .2, để đặt foreground 255,155,5 sau đó Ctrl + Nhập vào con đường của tri. A mới đăng bài-Alt + Xóa để điền Hình 2 Hình 2 3, và sau đó một lớp mới, từ trên xuống một màu đen minh bạch, từng bước, trộn lẫn với một mô hình cho mềm .Hình 4 .Hình 5 4, Ctrl + J để sao chép các cấp lớp,. | Vẽ và Hiệu ứng làm bình hoa mới 600 850p một canvas lần đầu tiên ra một con số tham khảo để các dòng và sau đó bút công cụ để vẽ hình dạng hiển thị trong Hình 1. Hình 1 2 để đặt foreground 255 155 5 sau đó Ctrl Nhập vào con đường của tri. A mới đăng bài-Alt Xóa để điền Hình 2 Hình 2 3 và sau đó một lớp mới từ trên xuống một màu đen minh bạch từng bước trộn lẫn với một mô hình cho mềm Hình

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.