TAILIEUCHUNG - thiết kế mạch VDK đếm sản phẩm, chương 11

Để các thiết bị hoạt động được đầu tiên phải khởi động các thiết bị ngoại vi, khởi động Timer cho phép ngắt. Sau đó gọi chương trình nhập số hộp, nhập số sản phẩm. Nếu đồng ý số đếm đã nhập vào thì cho phép băng chuyền hoạt động (đóng role BC). Đọc dữ liệu từ cảm biến (đầu dò). Nếu có sản phẩm đi qua thì gọi chương trình đếm. Nếu đủ sản phẩm một hộp thì gọi role đóng hộp đồng thời gọi chương trình đếm hộp Nếu đủ số hộp thì băng chuyền ngưng hoạt động. | Chương 11 CHƯƠNG TRÌNH ĐIÊU KHIÊN A. THUAT GIAI I. Chương trình chính Để các thiết bị hoạt động được đầu tiên phải khởi động các thiết bị ngoại vi khởi động Timểr cho phểp ngát. Sáu đo gội chưởng trình nháp sô họp nháp so sán phám. Nếu đong ý so đếm đá nháp váo thì cho phểp báng chuyên hoát đọng đong rolể BC . Đọc dữ liêu từ cám biến đáu do . Nếu co sán phám đi quá thì gọi chưởng trình đếm. Nếu đu sán phẩm mọt họp thì gọi rolể đong họp đong thởi gọi chưởng trình đếm họp. Nếu đu so họp thì báng chuyển ngưng hoát đọng vá chở cho cá tiếp thểo. Khi đá hoán thánh 9 cá sán phám thì quáý lái lám từ cá 1. Lưu đồ thuật giai chương trình chính II. CAC CHƯƠNG TRÌNH CON 1. Chương trình con khơi đồng ngồậi vi 8255 chỉ hoạt động khi nạp cho no từ điều khiển vì vậy để giao tiềp với cạc thiềt bị ngoại vi cận khởi động cho cạc o nhớ cuạ .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.