TAILIEUCHUNG - thiết kế mạch VDK đếm sản phẩm, chương 10

Tín hiệu điều khiển rơle được lấy ra từ PortA của 82551. Rơle sẽ tác động khi đếm xong số lượng sản phẩm cài đặt trước. Ở đây chúng em giả định sự tác động của rơle bằng đèn Led hiển thị. Khi led sáng tương ứng với tác động của rơle. Giống như mạch hiển thị, tín hiệu lấy ra điều khiển rơle đuợc đưa qua bộ đệm 74245 và hạn dòng bằng điện trở. Tính điện trở hạn dòng R: Để cho mỗi led sáng thì dòng cung cấp cho nó là 10mA. Vậy điện trở cần gắn. | Chương 10 Kêt noi mạch rơle Tín hiệu điều khiển rơle được lấy ra từ PortA của 82551. Rơle sề tấc đọng khi đếm xong so lượng sấn phẩm cai đạt trươc. Ớ đẩy chủng em gia định sự tấc đọng của rơlề bang đền Led hiền thị. Khi led sang tương ứng vơi tac đọng của rơle. Giống như mach hiền thị tín hiẹu lấy ra điều khiền rơle đủơc đưa qua bọ đềm 74245 va han dong bang điền trơ. Tính điền trơ han dong R Đề cho moi led sang thì dong cung cấp cho no la 10mA. Vay điền trơ can gan thềm vao đề han dong cho led la R VCC - VLED 5-2 0 1 I LED 10 Chon R1 trền thực tề la 330 Q . Vơi viẹc chon R1 lơn hơn tính toan nhưng dong qua led giam khOng đang kề nền van chấp nhận V - V y CC y LED R Vậy dong thực tề qua led la 1 LEDtt 5 - 2 330 X10-3 9 09mA III. THIET KE VA TĨNH TOAN MACH CAM BIEN 1. Khõì phạt Tính toán điện trở và tụ trên mạch dao động 555 - Dang song tc 0 69 Ra Rb .C Ra Rb ohm C F 4t s td 0 69RbC T tc td 0 69 Ra 2Rb .C Neu chọn đơn vị R KQ C uF 4 t ms f0 KHz io T R 2Rb c Chọn Ra ä 1 _L R 8 10 B đề xung tạo ra gan như đều nhau đe kích thích cho A564 dẫn mạnh lẫm dong IB lơn suy ra dong qua LED lơn tín hiều phẫt ra từ LED manh thì bền khối đau do mơi nhận đươc tín .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.