TAILIEUCHUNG - 102 Bí quyết trong TMĐT (Ph ần 4)

Chi phí về thương mại điện tử phải được cộng thêm vào giá bán hàng hoặc dịch vụ. Một bộ phận lớn của chi phí này phải được tính toán kể từ khi bắt đầu công việc mua bán và chỉ bao gồm những chi phí phát sinh trong thời gian giao dịch về vụ mua bán ấy. Trước khi thoả thuận mua bán qua hệ thống điện tử, bạn phải hiểu rằng chi phí đó gồm những gì và bao nhiêu? Sau đây là một số tiêu chuẩn về chi phí đó: | Wide - Mạng thông tin phát triển. là một website sử dụng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, của tổ chức Wide initiative. Đó là một chương trình hợp tác giữa Tổ chức phát triển của Liên hiệp quốc với Bộ khoa học và công nghệ Bơrêdin, thông qua Hội đồng phát triển khoa học và công nghệ nước này. Wide là một kho dữ liệu trên mạng máy tính chuyên môn do người sử dụng bảo quản. Công dụng của nó là mã hóa những kiến thức liên quan đến con người, các nhà khoa học và kỹ sư trên toàn thế giới. Thông qua những nhóm và những tổ chức thuộc website này, người ta có thể có được các thư mục và các nhà xuất bản, các lĩnh vực chuyên môn, các chương trình, những vấn đề đã giải quyết, kinh nghiệm tốt nhất, những sáng chế, sản phẩm, quy trình, những quá trình và dịch vụ mà các nước đang phát triển có thể cung cấp cho cộng đồng và thế giới. Các thông tin được phân loại thành ba kho dữ liệu có thể tìm thấy bằng kinh nghiệm mang tính sáng tạo của các chuyên gia, các công ty. Tất cả đều nhằm đáp ứng bốn loại nhu cầu thông tin: “cái gì” hoặc sự hiểu biết thực tế, “tại sao” hoặc tri thức khoa học, sự phát triển của khoa học, “làm thế nào” tức là sự thông thạo và “ai biết” tức là thông tin về việc ai biết điều đó.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.