TAILIEUCHUNG - thiết kế mạch VDK đếm sản phẩm, chương 8

Tham khảo tài liệu 'thiết kế mạch vdk đếm sản phẩm, chương 8', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 8 THIET KE THI CÔNGVÀ CHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG I THIET KE THI CÔNG PHÀN CỨNG Sau khi đã phân tích một mô hình hệ thông vi xử lý bây giô chúng em bât đâu đi vâô tính tôân câc giã trị thực tế đệ chô hệ thông hôât đông được. Việc tính tôân lựâ chôn phâi dựâ trện lý thuyết vâ câc linh kiện thông dung trên thị trưông. Mâc du phân cứng hệ thống không thệ thây đôi được nhưng phân mệm cô thệ thây đôi lâm chô hệ thống cô khâ nâng hôât đông môt câch linh hôât vì vây thiết kế phân cứng phâi cân đôi sâô chô phân mệm không quâ phức tâp. I. KET NÔI 8051 VƠI BÔ NHƠ VÀ CÀC IC NGÔÀI VI 1. Kết nối bộ nhô chương trình bên ngoài Bô xử ly chính lâ IC 8051 vôi tân sô lâm việc lâ 12 MHz. Chân 18 19 cuâ 8051 được nôi vôi thạch ânh cung cô thệ thây thế thâch ânh bâng tín hiệu xung clôck . Bô nhô ROM được chô phệp bôi tín hiệu PSEN . Hình sâu mô tâ câch nôi bô nhô Eprôm vôi 8051 2. Kết nối bộ nhô dữ liêu ngoài Bộ nhớ Ram được cho phép ghi đọc bằng các tín hiệu điều khiển WR vá RD . 8051 cộ 1 lệnh duy nhất truy xuất dữ liệu cua bộ nhớ dữ liệu ngoái lá MOVX dung con trộ 16 bit DPTR hoác R0 vá R1 xém như thanh ghi địa chỉ. Két noi bus địa chỉ vá bus dữ liệu giữa RAM vá 8051 cung giong như EPROM . Ngoái ra RD cua 8051 được noi tới chán cho phệp xuất OE cua Ram vá chán WR được noi tới chán ghi WR cua Ram. nOi mach giai ma Hình thanh mach giai ma địa chỉ dựa tren bang đồ bo nhớ sau IC A 15 A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 A 4 A 3 A 2 A 1 A 0 hex Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 m 8K 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1FFF H Ra 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 m 8K 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 3FFF H 825 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.