TAILIEUCHUNG - Bài tập trắc nghiệm este

Tài liệu ôn thi hoá học tham khảo gồm tuyển tập đề thi đại học môn Hoá khối A qua các năm. Đây là các bài tập este được chọn lọc trong đề thi đại học - cao đẳng. Mời các bạn thí sinh cùng luyện kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm để chuẩn bị tốt cho kỳ thi của mình. | BÀI Tập trắc nghiệm este Câu 1 ĐH A-2007 Một este có công thức phân tử là C4H6O2 khi thủy phân trong môi tr-ờng axit thu đ-ợc anđehit axetic axetan đehit . Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là. a. CH2 CH-COO-CH3 b. HCOOCH CH-CH3 c. CH3COOCH CH2 d. HCOO-C CH3 2 CH2 Câu 2 ĐH A-2007 Mệnh đề Không đúng là. a. CH3CH2COOCH CH2 tác dụng đ-ợc với dung dịch Br2 b. CH3CH2COOCH CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu đ-ợc anđehit và muối. c. CH3CH2COOCH CH2 có thể trùng hợp thành polime. d. CH3CH2COOCH CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2 CHCOOCH3 Câu 3 CĐ B-2007 Số hợp chất đơn chức đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2 đều tác dụng với dung dịch NaOH là. a. 5 b. 3 c. 4 d. 6 Câu4 Một chất có công thức phân tử là C5H10O2 có thể tác dụng với NaOH không tác dụng đ-ợc với Na vậy số đồng phân mạch thẳng có thể có là. a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 Câu 5 ĐH B- 2008 Khi đốt cháy hoàn toàn một este no đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã tham gia phản ứng. Tên gọi của este đó là. a. etyl axetat b. metyl axetat c. metyl fomiat d. n-propyl axetat. Câu 6 ĐH A-2008 Este X có đặc điểm sau -Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau. - Thuỷ phân X trong môi tr-ờng axit đ-ợc chất Y tham gia phản ứng tráng g-ơng và chất Z có số nguyên tử C bằng một nửa số nguyên tử các bon trong X . Phát biểu nào sau đây không đúng. a. chất X thuộc este no đơn chức b. chất Y tan vô hạn trong n-ớc c. đung Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170oC thu đ-ợc anken. d. đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O Câu 7 CĐ A-2008 Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H6O4 tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng theo ph-ơng trình phản ứng C4H6O4 2NaOH 2Z Y. Để oxi hoá hết a mol Y cần vừa đủ 2a mol CuO nung nóng. Sau phản ứng tạo thành a mol chất T biết Y Z T là các hợp chất hữu cơ . Khối l-ợng của T là. a. 58 b. 82 c. 44 d. 118 Câu 8 ĐHA-2008 Cho sơ đồ phản ứng sau C3H4O2 NaOH X Y X H2SO4 loãng Z T Biết Y và Z đều có phản ứng tráng g-ơng. Hai chất Y Z t-ơng ứng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.