TAILIEUCHUNG - thiết kế mạch VDK đếm sản phẩm, chương 7

Vì bộ nhớ chương trình là Rom nên xảy ra vấn đề bất tiện khi phát triển phần mềm cho 8051 là tổ chức bộ nhớ như thế nào để có thể sửa đổi chương trình và có thể ghi trở lại khi nó được chứa trong bộ nhớ Rom. Cách giải quyết là xếp chồng các vùng dữ liệu và chương trình. Một bộ nhớ Ram có thể chứa cả chương trình và dữ liệu bằng cách nối đường OE\ của Ram đến ngõ ra cổng AND có 2 ngõ vào là PSEN\ và RD\. Sơ đồ mạch. | Luận van tốt nghiệp Trang 1 Chương 7 Xếp chong các vùng nhớ chương trình vá dữ liếù bến ngoái Vì bộ nhớ chương trình là Rom nên xay ra vấn đề bất tiện khi phát triền phàn mêm cho 8051 là tộ chức bộ nhơ như thế nào đê cộ thê sửa đội chương trình và cộ thê ghi trơ lại khi nộ đước chứa trong bộ nhơ Rộm. Càch giai quyết là xếp chồng càc vùng dữ liêu và chương trình. Một bộ nhơ Ram co thê chứa cà chương trình và dữ liêu bàng càch nối đương OE cùa Ram đến ngộ ra cong AND co 2 ngộ vào là PSEN và RD . Sơ đo mach như hình sau cho phêp bộ nhơ Ram co 2 chức nàng vừa là bộ nhơ chương trình vừa là bộ nhơ dư liêu. Vày 1 chương trình co thê đươc tài vào Ram bàng càch ghi nộ như bộ nhơ dữ liêu và thi hành chương trình bàng càch truy 3. Khôi hiển thị đổ khôi cua mach hiển thị Bộ phận hiển thị gồm 8 led 7 đoạn anod chung. Vì các vi xử lí xử lí các dữ liệu lá số nhị phán 1 0 nen cán cồ sự giai má từ số nhị phán sáng số tháp phán. Sự giái má cồ thể dung giái má báng phán cứng IC giái má . Tuy nhiển với phán mem quểt led người tá cồ the giám bớt đước các IC giái má giám giá thánh củá mách dien. Nhưng đe kết noi với mách hien thị phái cán cồ IC GVHD Nguyễn Việt Hung Luận van tốt nghiệp Trang 2 giao tiếp vao ra vì cac port cua 8051 đa dung cho mục đích khác. 8255 la IC giao tiếp vao ra song song thong dụng va co thế điếu khiến được bang phan mem nên chung em sử dụng 8255 đế giao tiếp vôi cac thiết bị ngoai vi phan hiến thị. . Vì dong ra cac port cua 8255 rất nho lôn nhất la port A khoang 5mA nến can co IC đệm dong đế nang dong lến đu kéo cho lếd sang. Chung ếm chon IC đẹm 74245. Khi đưa dữ liẹu ra đế hiến thị tất ca cac lếd đều nhạn nhưng tai mọt thôi điếm chỉ cho phếp mọt lếd được nhạn dữ liếu nến phai co mach giai ma đế chon lếd. Chung ếm sử dung IC giai ma vay sô đo khối cua mach hiến thị như sau GVHD Nguyện Việt Hung Luận van tốt nghiệp Trang 3 b. Giôi thiêu ve các linh kiên trong mach xuất nhập 8255 Trong hệ thống Vi xử ly hay may vi tính nếu chỉ giao tiếp .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.