TAILIEUCHUNG - thiết kế mạch VDK đếm sản phẩm, chương 6

Vi xử lý (Microprocessor) là IC chuyên dụng về xử lý dữ liệu, điều khiển theo một chương trình, muốn Microprocessor thực hiện một công việc gì người sử dụng phải lập trình hay viết chương trình. Chương trình phải lưư trữ ở đâu để Microprocessor nhận lệnh và thi hành, đôi khi trong lúc xử lý chương trình Microprocessor cần nơi lưư trữ tạm thời các dữ liệu sau đó lấy ra để tiếp tục xử lý. Nơi lưu trữ chương trình cho Microprocessor thực hiện và nơi lưu trữ tạm thời dữ liệu chính là bộ nhớ. Các. | Chương 6 Kết hỢp 8051 vôi bo nhổ ngoài Vi xử lý Microprocessor là IC chuyên dụng về xử lý dữ liệu điêu khiên theo mọt chương trình muon Microprocessor thực hiên một cong viêc gì ngươi sử dung phài làp trình hàý viết chương trình. Chương trình phài lưư trữ ơ đàu đê Microprocêssor nhàn lênh và thi hành đoi khi trong luc xử lý chương trình Microprocêssor càn nơi lưư trữ tàm thơi càc dữ liêu sàu đo lấy rà đê tiếp tuc xử lý. Nơi lưu trữ chương trình cho Microprocêssor thực hiên và nơi lưu trữ tàm thơi dữ liêu chính là bo nhơ. Càc bo nhơ cuà Microprcêssor là càc IC càc IC nhơ nàý co thê đoc dữ liêu rà ghi dữ liêu vào hoàc chỉ đoc dữ liêu rà. Đoi khi bo nhơ cuà Microprocêssor khong đu đê lưu trữ những thong tin càn thiết khi chàý chương trình khi đo phài dung ký thuật mơ rong bo nhơ. 8051 co khà nàng mơ rong bo nhơ đến 64k býtê bo nhơ chương trình và 64k býtê bo nhơ dữ liêu bên ngoài. Bo nhơ chương trình là bo nhơ Rom con bo nhơ dữ liêu là bo nhơ Ràm. _ bo nhơ Ràm chià rà làm 2 loài Sràm và Dràm. Dràm đươc chế tào dung ký thuàt MOS co dung lương bo nhơ lơn cong xuất tiêu tàn thấp và toe đo hoàt đong trung bình. ơ Sràm dữ liêu lưu trữ vào càc Flip- Flop con Dràm dữ liêu lưu trữ mức 0 và 1 tương đương vơi quà trình nạp và xà cuà mọt tu điên khoàng vài pF. Bơi vì điên àp cuà tu sê suý giàm dàn do đo Dràm đoi hoi chu ký nàp lài nếu khong muon mất dữ liêu và đươc goi là quà trình làm tươi Ràm đàý chính là khuýết điểm cuà Dràm so vơi Sràm. Bo nhơ Rom co nhiêu loài PROM EPROM EEPROM nhưng EPROM co thê làp trình bơi ngươi dung co thê xoà và làp trình lài nhiêu làn nên trong đo àn nàý chúng em dùng EPROM 2764 và dùng SRAM 6264. Đặc điểm sơ đo chàn và bàng sự thàt cùà 2764 và 6264 ở hình dưới đày SRAM 6264 là bộ nhơ đươc chế tào theo công nghe CMOS cô dùng lương 65536 bit đươc tô chức thành 8192x8 bit 8KByte điển àp cung cấp là 5V thơi giàn truy càp khoàng 150ns. Ngộ vào rà dữ liẹù đươc dùng chùng càc ngo vào rà này tương thích TTL. Cong sùất tieù tàn ơ tràng thài chơ rất thấp chỉ

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.