TAILIEUCHUNG - thiết kế mạch VDK đếm sản phẩm, chương 5

Hoạt động thanh ghi TIMER 8051 có hai timer 16 bit, mỗi timer có bốn cách làm việc. Người ta sử dụng các timer để: - Định khoảng thời gian. - Đếm sự kiện. - Tạo tốc độ baud cho port nối tiếp trong 8051. Trong các ứng dụng định khoảng thời gian, người ta lập trình timer ở những khoảng đều đặn và đặt cờ tràn timer. Cờ được dùng để đồng bộ hóa chương trình để thực hiện một tác động như kiểm tra trạng thái của các ngõ vào hoặc gửi sự kiện ra các ngõra. Các ứng. | Chương 5 Hoạt động thanh ghi TIMER 8051 co hai timer 16 bit mỗi timer co bôn cách làm việc. Người ta sử dụng các timer đe - Định khoáng thời gian. - Đếm sự kiẹn. - Tao tOc đỗ baụd cho port nỗi tiếp trong 8051. Trong cac ứng dụng định khoang thời gian người ta lạp trình timer ờ những khoảng đeụ đặn va đat cờ tran timer. Cờ đườc dụng đe đong bo hoa chường trình đe thực hien mọt tac đọng như kiểm tra trang thai cụa cac ngo vao hoac gửi sự kien ra cac ngOra. Cac ứng dụng khac cO the sử dụng viec tao xụng nhịp đeụ đan cụa timer đe đo thời gian troi qụa giữa hai sự kien ví dụ đo đo rộng xụng . Trụy xụất cac timer cụa 8051 dụng saụ thanh ghi chức nang đac biet cho trong bang saụ SFR Mục Đích Địa chỉ Địa chỉ hOa từng bit TCON Đieụ khien er 88H CO TMO D Chế đo Timer 89H Khong TL0 Byte thấp cùa er 0 90H Khong TL1 Byte thấp cùa er 1 91H Khong TH0 Byte cao cùa er 0 92H Khong TH1 Byte cao cùa er 1 93H Khong Cac thanh ghi chức nang cùa timer trong 8031. Thanh ghi chế độ timer TMOD Thanh ghi TMOD chứa hai nhom 4 bit dùng để đạt che đọ lam việc cho Timer 0 va Timer 1. Bit Ten Tim er Mo ta 7 GAT E 1 Bit mở cong khi len 1 timer chỉ chay khi INT1 ở mức cao 6 C T 1 Bit chon chế đo Coùnt Timer 1 bo đếm sự kiẹn 0 bo định khoang thởi gian 5 M1 1 Bit 1 cùa chế đo mode 4 M0 1 Bit 0 cua che do mode 3 GAT E 0 Bit md cong khi len 1 timer chi chay khi INTO d mtfc cao 2 C T 0 Bit chon che do Count Timer 1 M1 0 Bit 1 cua che do mode 0 M0 0 Bit 0 cua che do mode Tom tat thanh ghi chức năng TMOD. Thanh ghi điều khiển timer TCON Thanh ghi TCON chứa các bit trạng thai và các bit điều khiển cho Timer 1 Timer 0. Bit Ký hiệu Địa chỉ Mô tă TCON .7 TF1 8FH Cờ băô trăn timer 1. Đạt bôi phăn cứng khi trăn đườc xôă bời phăn mem hôăc phăn cứng khi bô xử lý chỉ đến chường trình phục vu ngăt. TCON .6 TR1 8EH Bit điếu khiến timer 1 chăý đăt xôă băng phăn mem đế chô timer chăý ngưng. TCON .5 TF0 8DH Cờ băô trăn Timer 0. TCON TR0 8CH Bit điếu khiến Timer 0 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.