TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn kiểm soát cài đặt thiết bị và sử dụng Group Policy (Phần 1)

Hướng dẫn kiểm soát cài đặt thiết bị và sử dụng Group Policy (Phần 1) Bài này này sẽ hướng dẫn từng bước cho bạn cách làm thế nào để kiểm soát được vấn đề cài đặt và sử dụng thiết bị trên các máy tính mà bạn đang quản lý. Đặc biệt, trong Microsoft Windows Server 2008 và Windows Vista™ bạn có thể áp dụng chính sách máy tính cho việc: • Ngăn chặn người dùng cài đặt các thiết bị • Cho phép người dùng chỉ cài đặt các thiết bị trong danh sách “cho phép”. Nếu thiết bị. | Hướng dẫn kiểm soát cài đặt thiết bị và sử dụng Group Policy Phần 1 Bài này này sẽ hướng dẫn từng bước cho bạn cách làm thế nào để kiểm soát được vấn đề cài đặt và sử dụng thiết bị trên các máy tính mà bạn đang quản lý. Đặc biệt trong Microsoft Windows Server 2008 và Windows Vista bạn có thể áp dụng chính sách máy tính cho việc Ngăn chặn người dùng cài đặt các thiết bị Cho phép người dùng chỉ cài đặt các thiết bị trong danh sách cho phép . Nếu thiết bị nào đó không được liệt kê trong danh sách thì người dùng không thể cài đặt nó. Ngăn chặn người dùng cài đặt các thiết bị trong danh sách ngăn cấm . Nếu một thiết bị nào đó không có trong danh sách thì người dùng có thể cài đặt. Từ chối việc đọc và ghi của người dùng vào các thiết bị có thể tháo rời hoặc sử dụng các thiết bị dễ cầm tay như ổ ghi CD DVD ổ đĩa mềm ổ cứng mở rộng và các thiết bị cầm tay khác như điện thoại thông minh hoặc Pocket PC. Hướng dẫn này sẽ giới thiệu quá trình cài đặt thiết bị và giới thiệu các chuỗi nhận dạng mà Windows sử dụng để ánh xạ với mỗi gói phần mềm cài đặt thiết bị trên từng máy tính. Hướng dẫn này cũng minh họa 3 phương pháp trong việc kiểm soát thiết bị. Mỗi một phương pháp đều thể hiện từng bước để bạn có thể sử dụng để cho phép hoặc ngăn chặn việc cài đặt một thiết bị cụ thể hoặc một lớp các thiết bị. Một số kịch bản thể hiện cho bạn cách làm thế nào để từ chối việc đọc ghi đối với các thiết bị có thể cầm tay của người dùng ví dụ như các thiết bị lưu trữ USB. Bạn cũng có thể thực hiện các bước trong hướng dẫn này bằng sử dụng một thiết bị khác. Tuy nhiên nếu sử dụng một thiết bị khác thì đôi khi những hướng dẫn này sẽ không đúng một cách chính xác với giao diện người dùng xuất hiện trên máy tính. Quan trọng Các bước đã cung cấp trong hướng dẫn này được dự định cho môi trường kiểm tra phòng thí nghiệm. Hướng dẫn từng bước không có nghĩa là được sử dụng để triển khai các tính năng Windows Server mà không cần đến các tài liệu minh chứng khác và phải được sử dụng một cách thận .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.