TAILIEUCHUNG - thiết kế mạch VDK đếm sản phẩm, chương 4

Bộ nhớ bên trong 8051 bao gồm ROM và RAM. RAM bao gồm nhiều thành phần: phần lưu trữ đa dụng, phần lưu trữ địa chỉ hóa từng bit, các bank thanh ghi và các thanh ghi chức năng đặc biệt. 8051 có bộ nhớ theo cấu trúc Harvard: có những vùng nhớ riêng biệt cho chương trình và dữ liệu. Chương trình và dữ liệu có thể chứa bên trong 8051 nhưng 8051 vẫn có thể kết nối với 64 k byte bộ nhớ chương trình và 64 k byte bộ nhớ dữ liệu mở rộng. Ram bên trong. | Chương 4 Tồ chức bộ nhớ Bộ nhớ ben trong 8051 bao gom ROM và RAM. RAM bao gom nhiều thành phàn phàn lưu trữ đà dụng phàn lưu trữ địa chỉ hoà từng bit càc bànk thành ghi và càc thành ghi chức nàng đàc biềt. 8051 co bo nhớ theo cấu trUc Hàrvàrd co những vung nhớ riềng biềt cho chướng trình và dữ liều. Chướng trình và dữ liều co thề chứà bền trong 8051 nhưng 8051 vàn co thề kết nôi với 64 k bytề bo nhớ chướng trình và 64 k bytề bo nhớ dữ liều mớ rọng. Ràm bền trong 8051 đước phàn chià như sàu - Càc bànk thành ghi co địà chỉ từ 00H đến 1Fh. - Ràm địà chỉ hoà từng bit co địà chỉ từ 20H đến 2FH. - Ràm đà dung từ 30H đến 7FH. - Càc thành ghi chức nàng đàc biềt từ 80H đến FFH. -Ram đa dung Moi địà chỉ trong vung ràm đà dung đều co thề đước truy xuất tự do dung kiều địà chỉ trực tiếp hày giàn tiếp. Ví du đề đoc noi dung o nhớ ớ địà chỉ 5FH cuà ràm noi vào thành ghi tích luy A MoV A 5FH. Hoàc truy xuất dung càch địà chỉ giàn tiếp quà R0 hày R1. Ví du 2 lềnh sàu sề thi hành cung nhiềm vu như lềnh ớ trền MOV R0 5FH MOV A @R0 -Ram cộ thể truy xuất từng bit 8051 chứà 210 bit đước địà chỉ hoà từng bit trong đo 128 bit chứà ớ càc bytề co địà chỉ từ 20H đến 2FH càc bit con lài chứà trong nhom thành ghi chức nàng đàc biềt. Ýtưông truy xuất từng bit bang phần mềm là một đặc tính mạnh cUà vi điều khiền nội chung. Cầc bit cộ thề được đặt xộặ and ộr . vôi 1 lềnh đôn. Ngoài rạ càc port cung cộ thề truy xuất được từng bít làm đôn giàn phàn mềm xuất nhặp từng bit. Ví du đề đàt bit 67H tà dung lềnh sàu SETB 67H. -Các bank thanh ghi Bộ lềnh 8051 hộ trợ 8 thành ghi cộ tền là R0 đến R7 và thềộ màc định sàu khi rềSềt hề thống càc thành ghi nàyô càc địà chỉ 00H đến 07H. lềnh Sàu đày sề độc nội dung ợ địà chỉ 05H vàộ thành ghi tích luy MOV A R5. Đày là lềnh 1 bytề dung địà chỉ thành ghi. Tuy nhiền cộ thề thi hành bàng lềnh 2 bytề dung địà chỉ trực tiếp nàm trộng bytề thứ 2 MoV A 05H. Lềnh dung càc thành ghi R0 đến R7 thì sề ngàn hôn và nhành hôn nhiều sộ vôi lềnh tưông ứng dung địà chỉ trực tiếp.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.