TAILIEUCHUNG - thiết kế mạch VDK đếm sản phẩm, chương 3

Với khối xử lí người ta có thể dùng IC rời hoặc khối vi xử lí. Nếu sử dụng vi xử lí trong khối xử lý, người ta có thể thiết kế mạch điện giao tiếp được với máy tính nên dễ dàng cho việc điều khiển từ xa và bằng việc thay đổi phần mềm có thể mở rộng chương trình điều khiển mạch điện đếm nhiều dây chuyền trong cùng một thời điểm hay lưu lại các số liệu trong các ca sản xuất, đó là lí do chúng em sử dụng vi xử lí trong khối xử. | Chương 3 Khôi xử lí Với khôi xử lí người ta co the dùng IC rời hoặc khôi vi xử lí. Nếu sử dùng vi xử lí trong khôi xử lý người ta cô the thiết kế mach điện giao tiếp đước vời mặý tính nến dế dang cho việc điếu khiến từ xa va bang việc thaý đoi phan mem co thế mờ rộng chường trình điếu khiến mạch điẹn đếm nhiều day chuyến trong cung mọt thời điếm haý lưu lai cac so liếu trong cac ca san xuất đo la lí do chung ếm sử dung vi xử lí trong khối xử lí. Cung vời thời gian con người đa cho ra đời nhiếu loai vi xử lí từ 8 bit đến 64 bit vời cai tiến ngay cang ưu viết nhưng tuy thếo muc đích sử dung ma vi xử lí 8 bit van con ton tai. Trong đo an nay chung ếm sử dung vi điếu khiến 8051. 8051 cung la vi xử lí 8 bit nhưng co chứa bo nhờ bến trong va co thếm 2 bo định thời ngoai ra no co thế giao tiếp noi tiếp trực tiếp vời may tính ma vi xử lí 8 bit như 8085 cung giao tiếp đườc vời may tính nhưng la giao tiếp song song nến can co IC chuyến đổi dữ liếu từ song song sang noi tiếp đế giao tiếp vời may tính. Vời bo nhờ trong 8051 thích hờp cho những chường trình co quy mo nho tuy nhiến 8051 co thế kết hờp đườc vời bo nhờ ngoai cho chường trình co quy mo lờn. Sau đay la giời thiếu cua chung ếm vế vi điếu khiến 8051 a. Giôi thiêu cấu trúc phan cứng 8051 a1. Sô đô chấn 8051 8051 la IC vi điếu khiến Microcontroller do hang Intếl san xuất. IC nay co đac điếm như sau - 4k bytế ROM 128 bytế RAM - 4 Port I O 8 bit. - 2 bo đếm định thời 16 bit. - Giao tiếp noi tiếp. - 64k bytế khong gian bo nhờ chường trình mờ rong. - 64k byte không gian bộ nhớ dữ liệu mở rộng. - Một bộ xử ly luận ly thaô tac trện cac bít đớn . - 210 bit đước địa chỉ hôa. - Bộ nhận chia 4. Sớ lước vệ cac chận cua 8051 3- 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 1 3 8 3 9 3 10 3 11 3 12 3 13 3 14 3 15 3 16 3 17 3 18 3 19 3 20 9- VCC RESET EA VP ALE P PSEN X2 X1 VSS 8031 39 L 38 E 37 1 36

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    156    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.