TAILIEUCHUNG - thiết kế mạch VDK đếm sản phẩm, chương 2

giới thiệu sơ lược về mạch cảm biến: Để cảm nhận mỗi lần sản phẩm đi qua thì cảm biến phải có phần phát và phần thu. Phần phát phát ra ánh sáng hồng ngoại và phần thu hấp thụ ánh sáng hồng ngoại vì ánh sáng hồng ngoại có đặc điểm là ít bị nhiễu so với các loại ánh sáng khác. Hai bộ phận phát và thu hoạt động với cùng tần số. Khi có sản phẩm đi qua giữa phần phát và phần thu, ánh sáng hồng ngoại bị che bộ phận thu sẽ hoạt động với. | Chương 2 LY THUYET THIET KE I. CAC KHOI TRONG MACH ĐIỆN 1. Cam biến a. Giôi thiếu sô lược vế mach cam biến Để cảm nhận mỗi lần sản phẩm đi qua thì cảm biến phải co phản phảt vả phản thu. Phản phảt phảt rả ảnh sảng hỗng ngỗải vả phản thu hấp thu ảnh sảng hỗng ngỗải vì ảnh sảng hỗng ngỗải cỗ đảc điểm lả ít bị nhiểu sỗ với cảc lỗải ảnh sảng khảc. Hải bỗ phản phảt vả thu hỗảt đỗng với cung tản số . Khi cỗ sản phảm đi quả giữả phản phảt vả phản thu ảnh sảng hỗng ngỗải bị chể bỗ phản thu sể hỗảt đỗng với tản sỗ khảc tản sế phảt như thế tảỗ rả mỗt xung tảc đỗng tới bỗ phản xử lí. Vảy bỗ phản phảt vả bỗ phản thu phải cỗ nguỗn tảỗ dảỗ đỗng. Bỗ phản dảỗ đỗng tảc đỗng tới cỗng tảc đỗng ngảt cuả nguỗn phảt vả nguỗn thu ảnh sảng. Cỗ nhiểu linh kiến phảt vả thu ảnh sảng hỗng ngỗải nhưng chung ểm chọn lểd hỗng ngỗải vả trảnsitỗr quảng lả linh kiến phảt vả thu vì trảnsistỗr quảng lả linh kiến rất nhảy với ảnh sảng hỗng ngỗải. Bỗ phản tảỗ dảỗ đỗng cỗ thể dung mạch LC cổng lỗgic hỗảc IC dảỗ đỗng. Với viểc sử dung IC chuyển dung tảỗ dảỗ đỗng bỗ tảỗ dảỗ đỗng sể trớ nến đớn giản hớn với tản sỗ phảt vả thu Vì tín hiểu ớ ngỗ rả trảsitỗr quảng rất nhỗ nển cản cỗ mảch khuyểch đải trước khi đưả đển bỗ tảỗ dảỗ đỗng. Chung ểm chỗn IC khuểch đải để khuểch đải tín hiểu lển đu lớn. Vảy sớ đỗ khỗì cuả phản phảt vả phản thu lả b. Các linh kiên trong mach cam biến b1. Cấu tao nguyên lí hoat động cua led hong ngoai _Led đươc cấu tạo từ GaAs với vùng cấm co độ rộng là tương ứng bức xạ 900nm. Ngoài rạ khi phà tạp Si với nguyen vạt liệu GạAlAs độ rộng vùng cấm cộ the thạy đoi. Vơi cạch nạy ngươi tạ co thệ9 tạo rạ dại song giữạ 800 - 900nm vạ do đo tạo rạ sự điều hương sạo cho led hong ngoại phạt rạ bước song thích hợp nhất cho điểm cực đại cuạ độ nhạy cạc bộ thu. _Hoạt động khi moi nội p - n được phạn cực thuận thì dong điẹn quạ nội lơn vì sự dạn điẹn lạ do hạt tại đạ số con khi mội nội được phạn cực nghịch thì chỉ cộ dộng rỉ do sự di chuyen cuạ cạc hạt tại thieu sộ. Nhưng khi chiếu sạng vạo mội

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.