TAILIEUCHUNG - thiết kế mạch VDK đếm sản phẩm, chương 1

Ngày nay cùng với sự phát triển của các ngành khoa học kỹ thuật, kỹ thuật điện tử màtrong đó là kỹ thuật số đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực khoa học kỹ thuật, quản lí, công nghiệp tự động hóa, cung cấp thông tin . do đó chúng ta phải nắm bắt và vận dụng nó một cách có hiệu quả nhằm góp phần vào sự phát triển nền khoa học kỹ thuật thế giới nói chung và trong sự phát triển kỹ thuật điện tử nói riêng. Xuất phát từ những đợt đi thực tập tốt. | Chương 1 DẪNNHẬP I. ĐẠT van ĐỀ Ngày nay cùng với sự phát triển của các ngành khoa học kỹ thuật kỹ thùàt điển tử màtrong đo là kỹ thùàt so đong vai tro quan trong trong moi lĩnh vực khoa học kỹ thuạt quàn lí cong nghiểp tự động hoa cung cấp thong tin. do đo chùng ta phài nàm bàt và vàn dung no mọt càch co hiểu quà nhàm gop phàn vào sự phàt triển nển khoa học kỹ thuàt thế giới noi chung và trong sự phàt triển kỹ thuàt điển tử noi riểng. Xuất phàt từ những đợt đi thực tàp tốt nghiểp tai nhà màỹ và tham quan càc doanh nghiểp sàn xuất chung ểm đà được thày nhiều khàu được tự đọng hoa trong quà trình sàn xuất. Mọt trong những khàu đớn giàn trong dàỹ chuỹển sàn xuất tự đọng hoa đo là so lượng sàn phàm làm ra được đếm mọt càch tự đong. Tuỹ nhiển đoi vợi những doanh nghiểp vừa và nho thì viểc tự đọng hoa hoàn toàn chưa được àp dung trong những khàu đếm sàn phà9m đong bao bì mà vàn con sử dung nhàn cong. Từ những điểu đà được thày đo và khà nàng cua chung ểm chung ểm muốn làm mọt điểu gì nho để gop phàn vào giup ngượi lao đọng bợt phàn mểt nhọc chàn tay mà cho phểp tàng hiểu suất lao đọng lển gấp nhiểu làn đong thợi đàm bào được đọ chính xàc cao. Nển chung ểm quyết định thiết kể mọt mach đếm sàn phàm vì no rất gàn gui vợi thực tế và no thàt sự rất co ỹ nghĩa đoi vợi chung ểm vì đà làm được mọt phàn nho đong gop cho xà họi. Để làm được mach này càn thiết kể được hai phàn chính là bọ phàn càm biến và bọ phàn đếm. Bọ phàn càm biến gom phàn phàt và phàn thu. Thong thượng ngượi ta sử dung phàn phàt là lểd hong ngoai để phàt ra anh sang hong ngoai muc đích để chong nhieu so với cac loai anh sang khac con phan thu la transistor quang đe thu anh sang hong ngoai. BỌ phạn đếm co nhieu phương phap thực thi đo la -Lap mach dung ky thuật số vơi cac IC đếm chot so sanh ghep lai -Lap mach dung ky thuat vi xử lí -Lap mach dung ky thuat vi đieu khiến II. CHON PHƯƠNG AN THIET KE 1. Vôi mach đếm san phẩm dung IC rôi co Cac ưu điểm sau -Cho phếp tang hiệu suất lao động -Đảm bao đo chính xac cao

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.