TAILIEUCHUNG - Financial Management training for client

Process of planning and controlling financial resources to achieve optimum economic and financial benefits from an main elements of financial management system are: . Planning and budgeting . Internal control . Accounting system . Financial reporting . Auditing | Table of Content I- What is Financial Management? II- Why we need a good Financial Management system? III- World Bank Policies and Guidelines on Project Financial Management IV- When we should perform Financial Management activities? V- How to strengthen Financial Management practices? VI- Recent changes to Project Financial Management procedures VII-Financial Monitoring Reports (FMRs) I- What is Financial Management? Process of planning and controlling financial resources to achieve optimum economic and financial benefits from an investment. The main elements of financial management system are: Planning and budgeting Internal control Accounting system Financial reporting Auditing II- Why we need a good Financial Management system? Provides the comfort needed by the lenders, borrower country and donor community. Provides information to manage project and monitor project progress. Reduces an eliminates frauds and corruptions in project. III- World Bank Policies and .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.