TAILIEUCHUNG - Bài giảng Giải các bài toán tối −u và thống kê trên Microsoft Excel

Microsoft Excel 2000, 2003 có các công cụ toán học rất mạnh để giải các bài toán tối −u và thống kê toán học. Excel có thể giải đ−ợc các loại bài toán tối −u: bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát, các biến có thể có ràng buộc hai phía, ràng buộc cũng có thể viết ở dạng hai phía; bài toán vận tải có hai chỉ số; bài toán quy hoạch nguyên (các biến có điều kiện nguyên hay boolean); bài toán quy hoạch phi tuyến. Số biến cúa bài toán quy hoạch tuyến tính hay nguyên có thể lên tới 200 biến. | Bài giảng Giải các bài toán tối −u và thống kê trên Microsoft Excel PGS. TS. Bùi Thế Tâm Phòng Tối −u và Điều khiển Viện Toán học Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam Tóm tắt . Microsoft Excel 2000, 2003 có các công cụ toán học rất mạnh để giải các bài toán tối −u và thống kê toán học. Excel có thể giải được các loại bài toán tối −u: bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát, các biến có thể có ràng buộc hai phía, ràng buộc cũng có thể viết ở dạng hai phía; bài toán vận tải có hai chỉ số; bài toán quy hoạch nguyên (các biến có điều kiện nguyên hay boolean); bài toán quy hoạch phi tuyến. Số biến cúa bài toán quy hoạch tuyến tính hay nguyên có thể lên tới 200 biến. Excel còn có thể giải các bài toán hồi quy trong thống kê toán học: hồi quy đơn, hồi quy bội, hồi quy mũ. Ch−ơng 1 có thể dạy bổ sung vào sau giáo trình Quy hoạch tuyến tính hay Quy hoạch nguyên ở bậc đại học để sinh viên có thể giải ngay trên máy tính các bài toán tối −u cỡ lớn phát sinh trong thực tiễn mà không cần phải lập trình. Ch−ơng 2 có thể dạy bổ sung vào sau giáo trình Xác suất thống kê ở bậc đại học để sinh viên có thể tính ngay được các bài toán hồi quy trên máy tính. Cả hai ch−ơng này đều có thể dạy cho sinh viên ngay sau phần Excel của môn Tin học văn phòng. Đây là bài giảng của tác giả cho sinh viên một số trường kinh tế và kỹ thuật. Vài nét về tác giả. hiện làm việc tại Phòng Tối −u và Điều khiển thuộc Viện Toán học, Viện khoa học và công nghệ Việt nam, bảo vệ Tiến sỹ năm 1978 tại Viện hàn lâm Khoa học Liên xô. Địa chỉ liên hệ: Bùi Thế Tâm, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, 10307 Hà Nội. Địa chỉ email: bttam@. Điện thoại cơ quan: , số máy lẻ 211. PGS. TS. Bùi Thế Tâm. Giải các bài toán tối −u và thống kê trên Excel Mục lục Ch−ơng 1. Giải các bài toán quy hoạch toán học trên Microsoft Excel 3 . Bài toán quy hoạch tuyến tính có một chỉ số .3 . Bài toán quy hoạch tuyến tính có .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.