TAILIEUCHUNG - Giáo trình Xác suất và Thống kê - PGS.TS. Phạm Văn Kiều

Giáo trình Xác suất và Thống kê gồm 8 chương. Chương 0 trình bày một số nội dung của giải tích tổ hợp. Chương 1, 2, 3 trình bày các khái niệm xác suất, biến ngẫu nhiên, hàm phân phối và một số đặc trưng và một số định lí giới hạn thuộc luật số lớn và định lí giới hạn trung tâm. Chương 4, 5, 6 trình bày các vấn đề quan trọng về thống kê toán học như: Mẫu ngẫu nhiên, hàm phân phối mẫu, các số đặc trưng mẫu, lí thuyết ước lượng, lí thuyết kiểm định giả thiết, hồi quy và tương quan. | PGS. ĨS. PHẠM XUÂN KIÉU Giáo trình DÙNG CHO SINH VIÊN CÁC NGÀNH SINH HỌC NỒNG - LÀM - NGƯ NGHIỆP. KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ KINH TẾ TÂM LÝ - GIÁO DỤC HỌC NHÀ XUẤT BẲN GIÁO DUC CD vỹ PGS. TS. PHẠM VĂN KIỀU Giáo trình XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ Đùng cho sinh viền các ngành Sinh học Nông Lâm Ngư nghiệp Kinh tế và Quản lý kinh tế Tâm lý Giáo dục học NHÀ XUẤT BẢN GIÁO Dực í ỈỊỈ b Tời nói đầu_ Trong các lĩnh vực kinh tế quân sự và các bô môn khoa học thực nghiệm như vật lý hoá học sinh vật học nông lâm ngư nghiệp tâm lý xã hội học . người ta xử lý các kết quả thí nghiệm bằng phương pháp thông kê toán học hoặc biểu diễn các quy luật ngẫu nhiên bằng mô hình toán học. Do tình hình phát triển khoa học và kĩ thuật và kinh tế của nước ta đã đặt ra cho các trường đại học cao đẳng phải đưa vào chương trình đào tạo dạy cho sinh viên tất cả các ngành nghề một số mô hình xác suâ t và thống kê toán học. Mức độ nội dung và phương pháp truyền thụ tuỳ thuộc vào nhu cầu của từng ngành mà đưa vào nhiều hay ít. Nhưng bất luận thế nào thì vấh đề này vẫn rất cần thiết và câ p bách. Qua nhiều năm giảng dạy cho sinh viên và Cao học các ngành sinh vật nông - lâm nghiệp địa lý dần số tâm lý học . chúng tôi biên soạn cuốn Giáo trình xác suất và thống kê với thời lượng từ 45 - 60 tiết dùng cho sinh viên các trường đại học và cao đắng kĩ thuật kinh tế nông lâm ngư nghiệp tin học quản lý . Để tiếp thu được nội dung của giáo trình này và có khả năng vận dụng tốt cho ngành nghề của mình độc giả phải hiểu biết về giải tích tổ hợp phép tính vi tích phân ma trân và hệ phương trình đại số tuyến tính. Nội dung của cuốn sách được chia thành 8 chương. Chương 0 trình bày một số nội dung của giải tích tổ hợp. Chương 1 2 3 trình bày các khái niệm xác suất biến ngẫu nhiên hàm phân phối và các số đặc trưng và một sô định lý giới hạn thuộc luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm. Nó làm cơ sồ khoa học để nghiên cứu về thông kê ỏ các chương tiếp saụ. Chương 4 5 6 7 trình bày .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.