TAILIEUCHUNG - Mẫu báo cáo thực tập

Tài liệu hướng dẫn viết báo cáo đi thực tập cho ngành công nghệ thông tin | BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐI THỰC TẾ VÀ THỰC TẬP Thời gian từ . . . . đến . . . . Họ và tên sinh viên: Lớp: Điện thoại: . Email: . Cơ sở thực tập: Tên cơ quan: . Địa chỉ: Điện thoại: . Người giao nhiệm vụ thực tập: Điện thoại: Nhà riêng: Di động: Email: . Nơi công tác: . Giáo viên theo dõi (là giáo viên trong khoa): Điện thoại: Nhà riêng: Di động: Email: . Những nhiệm vụ chính được giao: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loại hình: Phát triển Ứng dụng [ ] Nghiên cứu [ ] Tìm hiểu Công nghệ [ ] Khác [ ] Nội dung công việc và kết quả: - Công việc 1 - Công việc 2 - Công việc 3 - Công việc 4 Những thu hoạch từ tìm hiểu thực tế và thực tập 1. Những điều thu hoạch được từ tìm hiểu thực tế ở cơ sở thực tập (Tình hình làm CNTT hoặc ứng dụng CNTT ở cơ sở thực tập. Nhận xét. Nhu cầu của cơ sở thực tập về nhân lực trong lĩnh vực CNTT, những đòi hỏi về kiến thức, kỹ năngtrong lĩnh vực CNTT ) 2. Những kiến thức và kỹ năng đã vận dụng để hoàn thành nhiệm vụ 3. Những kiến thức và kỹ năng cần bổ sung, cần học hỏi thêm để đáp ứng được nhu cầu thực tế 4. Ba bài học có ý nghĩa nhất trong đợt đi thực tế và thực tập 5. Những góp ý cho cơ sở thực tế và cho việc tổ chức đi thực tế, thực tập . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Ngày tháng năm 20. Người viết báo cáo Lưu ý: 1. Thời hạn nộp báo cáo cho văn phòng khoa (Ông Hồ Xuân Hải): trước ngày 28-3-2010. Quá thời hạn, theo quy định Kết quả đi thực tế và thực tập sẽ coi là 0 (không) điểm. 2. Báo cáo viết khoảng từ 3 đến 5 trang A4, cỡ chữ 12 Times New Roman, giãn dòng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.