TAILIEUCHUNG - điều khiển máy khoan bằng máy tính điện tử, chương 15

Unexpected end of file Chương trình soạn thảo đã chấm dứt mặc dù PAL-PC còn đợi lệnh tiếp theo, có thể quên chấm dứt lời bình hoặc lệnh cuối cùng của chương trình còn thiếu thông số. 2. ‘;’ expected Phải kết thúc lệnh bằng dấu chấm phẩy ngoại trừ lệnh “repeat” và “stop”. 3. Illegal axis-entry Trục được chọn 2 lần hoặc không phù hợp với card giao tiếp. 4. ‘x’, ‘xy’, ‘xz’ hoặc ‘xyz’ expected. Trục không đúng Ví dụ : “#axis yz” 5. Axis already defined. Lệnh chọn trục phải là lệnh đầu tiên, thứ tự. | Chương 15 THONG BAO LỖI CỦA CHƯƠNG TRÌNH DỊCH 1. Unexpected end of file Chương trình soạn thảo đã chấm dứt mặc dù PAL-PC con đợi lệnh tiếp theo co the quen chấm dứt lơi bình hoặc lệnh cuối cùng cùã chương trình con thieu thong so. 2. expected Phải kết thùc lẹnh bảng dấu chấm phay ngoại trừ lẹnh repeat vã stop . 3. Illegal axis-entry Truc được chon 2 lãn hoặc khong phù hợp vơi card giảo tiếp. 4. x xy xz hoac xyz expected. Trục khong đùng Ví dù axis yz 5. Axis already defined. Lệnh chon trục phai la lệnh đaù tien thứ tự saù đay la khong hợp le. Elev 4 4 4 Axis xy 6. mm cm zoll zool 10 hoac zoll 20 expected. Saù lenh ùnits cac thong so tren la hợp le co the thay zoll bang inch 7. Missing stop stop assùmed. Thiếu lenh stop trong chượng trình 8. Input already active. Da co lenh input 9. Too much nested repeats limit is zo . Kiem tra đọ long cua vong lạp co the qua kha nang cho phep cua card tối đa khoang 15 đoi với card . 10. Repeat without until detected. So lượng repeat nhieu hơn until kiem tra lai từng vong lap Repeat Repeat Move . . . . Until Move. Until 11. -command not recognized. Lệnh khong đung nen lưu ý chữ in va chư thương 12. Duplicate axis entry in command. Truc được định nghĩa nhieu lan Ví du axis xxz 13. x ý hoặc z expected. Moi truc phai được định nghĩa bang một ký tự x ý va z 14. Integer expected. So khong hợp le pham vi cho phep từ 0 đến 32767 Ví du 20 la sai. 15. expected. Phai phan cach bang dấu phẩý 16. Positive integer expected. Tai vị trí naý chỉ cho phep sô dương 17. Until without repeat. Until nhieu hơn Repeat 18. Real number expected. So thap phan phai phan each bang dấu chấm phay 19. Positive real number expected. Phai la so dương 20. Missing input . Thiếu input 21. expected. Toe đọ phai đạt trong dấu ngoạc đơn 22. expected. Toc đo phai đat trong dấu ngoạc đơn 23. . Expected. Phai kết thuc lệnh stop bang dấu chấm 24. Too much definitions. co qua nhieu định nghĩa 25. Definiton name expected. Mot định nghĩa phai co ít nhất một ten define la .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.