TAILIEUCHUNG - Tạo một gallery bằng flash

Bài viết hướng dẫn cách tạo một gallery bằng flash chỉ bằng một vài thao tác. Chúc các bạn thành công. Đầu tiên tạo một document và màu sắc như hình dưới: Tiếp theo tạo 2 folder trong library : “images” và “thumbs”, import 8 image và 8 thumb vào trong 2 folder ở library. Thumb có kích thước là: 64x56 và image :320x280. . Tạo 2 layer: thumb-0, thumb-1 layer đặt tên là "thumbs", image lớn thì nằm trên lớp đặt tên là gallery như hình dưới: . Convert mỗi thumb thành Movie clip bằng cách click vào từng cái và nhấn F8 Double click lên. | Tạo một gallery bằng flash Bài viết hướng dẫn cách tạo một gallery bằng flash chỉ bằng một vài thao tác. Chúc các bạn thành công. Đầu tiên tạo một document và màu sắc như hình dưới Tiếp theo tạo 2 folder trong library images và thumbs import 8 image và 8 thumb vào trong 2 folder ở library. Thumb có kích thước là 64x56 và image 320x280. -- if vml -- -- endif -- -- if vml -- -- endif -- -- if vml -- -- endif -- Tạo 2 layer thumb-0 thumb-1 layer đặt tên là thumbs image lớn thì nằm trên lớp đặt tên là gallery như hình dưới if vml - -- endif -- Convert mỗi thumb thành Movie clip bằng cách click vào từng cái và nhấn F8 -- if vml -- Double click lên rectangle tool trên toolbar và set giá trị như .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.