TAILIEUCHUNG - Chương III: Cảm biến đo nhiệt độ

Tham khảo tài liệu 'chương iii: cảm biến đo nhiệt độ', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương III CẢM BIẾN ĐO NHIỆT ĐỘ . Khái niệm cơ bản Nhiệt độ là một trong số những đại lượng có ảnh hưởng rất lốn đến tính chất vật chất. Bởi vậy trong nghiên cứu khoa học trong công nghiệp cũng như trong đời sống hàng ngày việc đo nhiệt độ là rất cần thiết. Tuy nhiên việc xác định chính xác một nhiệt độ là một vấn đề không đơn giản. Đa số các đại lượng vật lý đều có thể xác định trực tiếp nhờ so sánh chúng vối một đại lượng cùng bản chất. Nhiệt độ là đại lượng chỉ có thể đo gián tiếp dựa vào sự phụ thuộc của tính chất vật liệu vào nhiệt độ. . Thang đo nhiệt độ Để đo nhiệt độ trưốc hết phải thiết lập thang nhiệt độ. Thang nhiệt độ tuyệt đối được thiết lập dựa vào tính chất của khí lý tưởng. Theo định lý Carnot hiệu suất n của một động cơ nhiệt thuận nghịch hoạt động giữa hai nguồn có nhiệt độ 01 và 02 trong một thang đo bất kỳ chỉ phụ thuộc vào 01 và 02 - F 0 2 Dạng của hàm F phụ thuộc vào thang đo nhiệt độ. Ngược lại việc chọn dạng hàm F sẽ quyết định thang đo nhiệt độ. Đặt F 0 T khi đó hiệu suất nhiệt của động cơ nhiệt thuận nghịch được viết như sau T n-1 - T T 2 Trong đó T1 và T2 là nhiệt độ động học tuyệt đối của hai nguồn. Đối vối chất khí lý tưởng nội năng U chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất khí và phương trình đặc trưng liên hệ giữa áp suất p thể tích v và nhiệt độ có dạng G 0 Có thể chứng minh được rằng G 0 RT Trong đó R là hằng số khí lý tưởng T là nhiệt độ động học tuyệt đối. - 48 - Để có thể gán một giá trị số cho T cần phải xác định đơn vị cho nhiệt độ. Muốn vậy chỉ cần gán giá trị cho nhiệt độ tương ứng với một hiện tượng nào đó vối điều kiện hiện tượng này hoàn toàn xác định và có tính lặp lại. Thang Kelvin Thomson Kelvin - 1852 Thang nhiệt độ động học tuyệt đối đơn vị nhiệt độ là K. Trong thang đo này người ta gán cho nhiệt độ của điểm cân bằng ba trạng thái nước - nước đá - hơi một giá trị số bằng 273 15 K. Thang Celsius Andreas Celsius - 1742 Thang nhiệt độ bách phân đơn vị nhiệt độ là oC và một độ Celsius bằng một độ Kelvin. Nhiệt

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.