TAILIEUCHUNG - điều khiển máy khoan bằng máy tính điện tử, chương 14

Xác định số hiệu máy #GN Lệnh này thông báo cho chương trình dịch số hiệu của máy được nối với card, có hiệu lực với card từ version trở lên. - #GN 1: card giao tiếp được lập trình với máy số 1 - #GN 2: card giao tiếp được lập trình với máy số 2 1. Dịch chuyển đến vị trí (move to) Sử dụng giống như lệnh move nhưng mỗi trục được cho biết vị trí đến khác nhau với chuyển động trong lệnh move, để hiểu rõ hơn về vị trí tuyệt đối và tương. | Chương 14 CAC LỆNH MỚI Xác định số hiệu máy GN Lệnh náy thống báố cho chương trình dịch số hiệu cUá máy đươc nối vơi cárd cố hiệu lực vơi cárd từ version trơ lện. - GN 1 cárd giáố tiếp được láp trình vơi máy số 1 - GN 2 cárd giáố tiếp đươc láp trình vơi máy số 2 1. Dịch chuyển đến vị trí move to Sử dung giống như lệnh mốvệ nhưng mối trục đươc chố biết vị trí đến khác nháu vơi chuyện đống trống lệnh mốvệ đệ hiểu rố hơn vệ vị trí tuyệt đối vá tương đối xin đốc thệm tái liệu hương dán cárd giáố tiếp Dịch chuyến đến xung mốvệp Đát tính náy giống lệnh dịch chuyến tương đối. Tuy nhiện quá trình dịch chuyến sệ dừng khi nhán xung tái ngố váố vá lệnh tiệp thệố trống chương trình sệ đươc thực hiện bệ rống xung tối thiếu phái khốáng 20s vá tối đá lá 100s. Lưu y khi sử dung lệnh náy xung phái đươc đát tái ngố váố phím stốp cuá cárd khi cárd đáng thực hiện lệnh dịch chuyến má xung xuất hiện thì chuyến đống náy sệ dừng. 2. Đặt vị trí 0 null Muc đích lệnh náy nhám táố vị trí 0 áố chố hệ thống tương thích vơi các truc lám việc Rệfệrệncệ xyz Mốvtố 20 30 15 0 Null xyz Dùng lệnh này cùng di chuyển về vị trí 0 của máy và vị trí tại 20 30 15 và vị trí 0 cùa chi tiết. Chuyển động tiếp thềo sề xem tiếp vị trí này là vị trí chuẩn. Cộ nghĩa là cách vị trí chi tiết là 10 20 20 nhưng càch vị trí 0 cùa mày là 30 50 35 sau tài liệu hướng dàn card và trong chế độ Tềàch-in tộà độ được so tương đội với chi tiết nến chộn một vị trí duy nhất trộng chướng trình bàng lếnh null. Vị trí 0 chi tiết cộ thế được đàt vế điếm 0 cua mày bàng lếnh rềfềrềncề thàộ tàc này được mộ tà chi tiết trộng tài liếu hương dàn card . Chọn thứ1 tự1 line Thứtự màc định chộn sàn là x y chuyến động thang đến đích nếu muộn thay đổi cộ thế dung l li và phím sau lếnh là truc càn thay đồi thứ tự Luk xy thứ tự x và y khế xz thứ tự x và z khế yz thứ tự y và z Sau khi chộn xộng thứ tự càc truc sế cộ hiếu lực chộ đốn khi lếnh li được sử dung lài một làn nửa thứ tự màc định khi khơi động hế thống là xy. Lếnh này khộng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.