TAILIEUCHUNG - điều khiển máy khoan bằng máy tính điện tử, chương 13

PAL-PC cộng thêm 100 để phân biệt với các lổi của chương trình dịch. 113. Er error 150. Dừng khẩn cấp 151. Nhập trục sai 152. Chưa chọn trục 153. Cú pháp sai 154. Hết bộ nhớ 155. Số thông số sai 166. Lệnh jump sai 167. Vòng lặp sai 168. Tốc độ không hợp lệ 171. Không có lệnh lưu trữ 190. Sai sót bên trong 1_ KHÁI QUÁT VỀ HỆ ĐỊNH VỊ BA CHIỀU Một hệ thống định vị ba chiều là hệ thống có khả năng điều chỉnh vị trí của một điểm trong không gian để thực. | Chương 13 THONG BAO LOI CUA CARD GIAO TIEP PAL-PC cộng thêm 100 để phân biệt với các loi của chương trình dịch. 113. Er error 150. Dừng khan cấp 151. Nháp trục sai 152. Chưa chon trục 153. Củ phap sai 154. Hết bộ nhơ 155. So thộng sô sai 166. Lệnh jump sai 167. Vong lạp sai 168. Toc đo khong hớp lệ 171. Khong co lệnh lưu trữ 190. Sai sot bên trong 1_ KHAI QUẮT VE HỆ ĐỊNH VỊ BA CHIEU Một hệ thông định vị ba chiều là hệ thông co khả năng điều chỉnh vị trí cua một điềm trong không gian đề thực hiện bàng ba tộà độ xyz. Hệ thông ta biềt ở đày là một mày khôan mạch in đưởc điều khiền thềô chưởng trình bàng mày tính. Khi muôn khôan một lô mach in thì tà nhàp tộà độ xy từ bàn phím luc đô bàn khôan sề dịch chuyền thềô hài chiều xy và sề dừng lai khi đền đung tộà độ xy . Sau đô mui khôan sề dịch chuyền thềô phưởng z từ trên xuông đề thực hiền công viềc khôàn mach in. 2_ Sơ ĐỒ KHỐI MẮY khoan Chưởng trình điều khiền mày khôàn đưởc viềt trên phàn mềm PAL-EP bàng càc lềnh ngưởi sử dung nhàp tộà độ vị trí càc lô khôan từ bàn phím càc vị trí lô khôàn sề đưởc lưu trữ trên một tàp tin trông đĩa tàp tin này cô thề gội lài đề9 bô xung chỉnh sửa bởi hề thông cua chưởng trình. Sau khi đà nhàp xông dữ liều càc lô càn khôàn ngưởi sử sung ra lềnh chô mày khôàn làm viềc. Trưởc khi mày khôàn thực hiền công viềc khôàn thì chưởng trình sề tự động khôàn thềô thứ tự. Mày tính chỉ làm nhiềm xử ly dữ liều thềô ngưởi viềt chưởng trình. 3_ CHƯƠNG TRÌNH ĐIÊU KHIÊN Chương trình điều khiển được viết bang các lệnh khi nhập tọa độ các lỗ khoan cUá tấm mach in co kích thươc xác định hệ thông máy khoan sề hộật động thềỗ chương trình điều khiến đề khoan các điềm cỗ tọa độ nháp váo. Đề điều khiền máy khoan đáu tiền máy khoan phái được RềSềt về toa đo gốc 0 0 . Sau khi máy RềSềt về 0 0 hay đền toa đo mong muôn lám nhiềm vu khoan cua mình. Máy tính sề điều k ền hề thong khoan tuán tự thềo x y z. Tín hiều ra từ máy tính sề điều k ền cho đọng cơ hoạt đọng ban đáu đọng cơ x hoat đọng cho đền khi đền điềm quy định

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.