TAILIEUCHUNG - điều khiển máy khoan bằng máy tính điện tử, chương 10

Phần khai báo chương trình cung cấp các thông tin điều chỉnh cần thiết cho quá trình thực hiện chương trình điều khiển. Trong một chương trình có thể không có phần khai báo, tuy nhiên sau đó các thông tin điều chỉnh này sẻ được cung cấp bằng các lệnh riêng trong chương trình. Ví dụ: Phần khai báo của chương trình có thể được viết như sau: #AXIS XYZ; #STEPS 400, 400, 400; #REF_SPEED 2000, 2000, 2000; #ELEV 4, 4, 2; Ý nghĩa các dòng khai báo theo thứ tự từ trên xuống dưới, chương trình điều. | Chương 10 PHAN KHAI BAO Chương trình Phan khai bao chương trình cung cấp các thông tin điều chỉnh cán thiết cho quá trình thực hiền chương trình điều khiển. Trong môt chương trình cô thề không cô phán khái báo tuy nhiền sáu đo các thong tin điều chỉnh náy sề đươc cung cấp báng các lềnh riềng trong chương trình. Ví du Phán khái báo cuá chương trình co thề đươc viết như sáu AXIS XYZ STEPS 400 400 400 REF_SPEED 2000 2000 2000 ELEV 4 4 2 Y nghĩá các dong khái báo thềo thứ tự từ trền xuống dươi chương trình điều khiền bá trục X Y vá Z thềo chế đo mách hơ toe đo chuẩn cuá moi truc lá 2000HZ khoáng dịch chuyền cuá truc x vá y lá 4mm vá cuá truc z lá 2mm. Phán khái báo co thề báo gom nhiều dong khái báo hơn trong ví du trền moi khái báo đươc viết trền mọt dong riềng biềt. CAC LỆNH TRONG PHAN KHAI BAO 1. Lênh AXIS - Y nghĩá Chon truc điều khiền - cu pháp AXIS - ứng dung Trươc khi thực hiền chương trình PAL_PC cán phái xác định so lương truc đươc điều khiền trong khi giá cong. GiaiThích Số lượng trục hợp lệ được mô tả như sau AXIS X chỉ cô trục X AXIS XY trục x vả y AXIS XZ trục x vả z AXIS XYZ trục x y vả z Kết thục lệnh nảy bảng đau chấm phay. Lệnh nảy phải lả lệnh đảụ tiến trông chượng trình vì sô lượng trục cản điệụ khiến sệ cô tảc đụng đến tất cả cảc lệnh khảc sô lượng thông sô trông cảc lệnh khảc phụ thụôc vả sô lượng trục được chôn. Trông trượng hợp chượng trình không cô lệnh nảy thì sô trục được chôn mảc định lả x y vả z. 2. Lênh STEPS - Lệnh Sô bược vông - Cụ phảp STEPS sô bược_x sô bược_y sô bược_z - ứng đụng Thông bảô chô chượng trình địch môt hệ sô qụy đôi đệ chụyện đôi từ sô bược thực hiện củả đông cợ bược sảng khôảng cảch đi chụyện thực. Giai Thích sô bược - x sô bược vông củả trục x sô bược - y sô bược vông củả trục y sô bược - z sô bược vông củả trục z Cảc lệnh được phản cảch bảng đảụ phẩy sô bược vông củả từng đông cợ sệ cô tảc đụng vợi trục tượng ứng Ví du 1 Nệụ đông cợ x cô sô bược vông lả 400 vả khôảng cảch đi chụyện thực tệ lả 4mm. Cong thức tổng quát ví

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.