TAILIEUCHUNG - điều khiển máy khoan bằng máy tính điện tử, chương 9

Vận tốc của động cơ bước phụ thuộc vào tần số xung điều khiển. Tần số này do bộ điện tử cung cấp Đặc điểm vận tốc của roto trên một bước thể hiện tính dao động của trục động cơ. Đặc tính này có thể được cải thiện bằng việc thiết kế một hộp biến tốc đặc biệt nhằm hạn chế và loại trừ sự cộng hưởng để có được hằng số thời gian tốt hơn. Khi có một xung dòng điện vào cuộn dây Stato, Roto động cơ không chuyển động ngay từ góc này sang góc khác,. | Chương 9 Đặc tính động cua động cơ bước Vận tốc của động cơ bước phụ thuộc vào tần số xung điều khiển. Tần số này do bộ điền tử cung cấp Đậc điểm vận tốc cua roto trển một bươc thể hiền tính dao động cua truc động cơ. Đậc tính này co thể đươc cài thiền bàng viềc thiềt kể một hộp biển toe đàc biềt nhàm han chề và loai trừ sự cộng hương để co đươc hàng sộ thơi gian tột hơn. Khi co một xung dong điền vào cuộn dày Stato Roto động cơ khong chuyển động ngay từ gộc này sang gộc khàc mà nộ dao động một thơi gian càn để quay 5 vong thì mơi đat đươc vị trí ộn định. Hàng so thơi gian phu thuộc vào momềnt quàn tính cua từ thong ộ. Tàn sộ xung càng cao thì hàng sộộ thơi gian điền từ sề càng ngàn. Nều xung điều khiển đong cơ co tàn so quà cao thì roto sề quay liền tuc và làm viềc quà tàn sộ giơi han. Ớ chế độ này động cơ khong thể dừng đột ngột và cung khộng thể đào chiều. Muốn thựchiền dừng động cơ càn phai giam tàn so đền vung làm viềc thềộ bươc. Hai đương đàt tính hình thành vung giơi han làm viềc là đương cong Mc và Mk. - Mc là momền tơi han momền lơn nhất tàc động lền truc làm động cơ quay ơ tàn sộ đà cho. Trền giơi han này động cơ bị sai bươc và khộng thể thay đội tàn so bươc. - Mk là momền khơi động lơn nhất thương bàng 2 3 gía trị momền duy trì. Trền đo thị co hai vung làm viềc động cơ A và B - Vung A là vung khơi động. Ớ vung này động cơ sề co thể khơi động dừng và đào chiều mà khộng bị sai bươc. - Vùng B là vùng bội tốc. ở đây động cơ không the đáp ứng tức thơi các lệc nh khơi động dừng và đàô chiềù. Nô u A fk tmax cUá2 á 2 phá chỉ cô thề qùáy nềù tán sô táng tùán tự đến một gíá trị thích hơp. ở vùng náy không chô phềp khơi đông dừng vá đáô chiềù nhưng cô thề táng giám tôc từ từ. Mùôn dừng chính xác đông cơ ván tôc xùng phái giám tôc từ từ đền kmômền khơi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.