TAILIEUCHUNG - Bài 1: Tổng quan về hệ điều khiển

Tổng quan về hệ tin học thời gian thực: hệ tin học thời gian thực nhận các thông tin về trạng thái của quá trình bên ngoài, xử lý các dữ liệu, và tuỳ thuộc vào kết quả mà đưa ra "quyết định" tác động đến môi trường bên ngoài trong điều kiện các ràng buộc nghiêm ngặt về thời gian bảo đảm trạng thái ổn định của quá trình. | Các hệ thời gian thực - Giới thiệu 1 Tổng quan về hệ tin học thời gian thực 1 5 - Hệ tin học thời gian thực nhận các thông tin về trạng thái của quá trình bên ngoài xử lý các dữ liệu và tùy thuộc vào kết quả mà đưa ra quyết định tác động đến môi trường bên ngoài trong điều kiện các ràng buộc nghiêm ngặt về thời gian nhằm bảo đảm trạng thái ổn định của quá trình. - Một chương trình thời gian thực không có các đặc tính thường thấy ở các chương trình tuần tự không có sự ràng buộc nào giữa kết quả tính toán với thời gian tính toán có khả năng tái sử dụng comportement reproductible . Hệ thời gian thực là hệ môi trường song song Ngô Khánh Hiếu 1 Các hệ thời gian thực - Giới thiệu 2 Tổng quan về hệ tin học thời gian thực 2 5 - Khái niệm song song Parallélisme trong hệ tin học có thể được hiểu đơn giản theo các cách sau 1 Hệ tin học hình thành từ nhiều máy tính 2 Hệ tin học chỉ gồm một máy tính nhưng có nhiều vi xử lý processeurs 3 Hệ tin học chỉ gồm một máy tính với một vi xử lý mono-processeur nhưng có khả năng quản lý thời gian tính toán theo khoảng thời gian xác định tranches de temps . Khái niệm song song nếu được hiểu theo nghĩa này còn được gọi là pseudo-parallélisme . - Mõt vòng lăp ứng mỗi lần lặp sẽ thực hiện việc tính toán một ít của tâche 1 một ít của 1 tâche 2 . và cứ thế cho đến khi các tâches kết thúc việc tính toán. - Chia mõt chương trình tin hoc thời gian thực làm hai phần phần I liên quan đến việc thiết kế i conception các tâches cho chương trình phần II giải quyết vần đề parallélisme hay pseudo-parallélisme giữa các tâches . Ngô Khánh Hiếu Các hệ thời gian thực - Giới thiệu 3 Tổng quan về hệ tin học thời gian thực 3 5 - Phân loại các hệ thống song song Système parallèle 1 1 Dạng dãy tuyến tính hệ thống song song pipeline dạng cấu trúc của processeur hay microprocesseur cho phép thực hiện cùng một lúc nhiều lệnh instructions . 1 2 SIMD Single Instruction Multiple Data cùng thực hiện chung một lệnh instruction nhưng mỗi một ouvrier sẽ tính các phần khác .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.