TAILIEUCHUNG - Truyện ngụ ngôn "Vẽ gì dễ"

Một anh họa sĩ vẽ hình cho Tề Vương (Vua Tề). Một hôm Tề Vương hỏi anh: - Nhà ngươi vẽ cái gì khó nhất? | Vẽ gì dê Nguồn Một anh họa sĩ vẽ hình cho Tề Vương Vua Tề . Một hôm Tề Vương hỏi anh - Nhà ngươi vẽ cái gì khó nhất - Thưa bệ hạ vẽ chó ngựa là khó nhất. - Vậy vẽ cái gì là dễ nhất - Thưa bệ hạ vẽ ma quái là dễ nhất. Bởi vì chó ngựa ngày ngày đều xuất hiện trước mặt mọi người ai củng quen thuộc chúng nó nên vẽ không phải dễ. Còn loài ma quái chúng không có hình dạng nhất định chưa có ai nhìn thấy chúng bao giờ nên vẽ rất .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN