TAILIEUCHUNG - Chuyển đổi số trong hoạt động thương mại và phân phối tại Việt Nam

Bài viết trình bày lý luận chung về chuyển đổi số; Thực trạng chuyển đổi số trong hoạt động thương mại và phân phối tại Việt Nam; Đề xuất một số giải pháp góp phần thúc đẩy sự phát triển của quá trình chuyển đổi số trong hoạt động thương mại và phân phối của các doanh nghiệp trong thời gian tới. | 120 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM TS. Lê Thùy Dung TS. Đặng Thị Thảo 1 TS. Nguyễn Lan Anh 2 TÓM TẮT Trước xu thế phát triển mạnh mẽ về công nghệ trên thế giới cùng với chủ trương của Chính phủ phát triển chiến lược quốc gia về chuyển đổi số kịp thời thích ứng với xu thế toàn cầu dẫn đến yêu cầu nâng cao năng lực số của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và phân phối tại Việt Nam trở nên cấp thiết nhằm giúp các doanh nghiệp thay đổi thích ứng trong bối cảnh công nghệ và các điều kiện mới cải thiện hiệu quả kinh doanh cũng như tăng năng lực kết nối trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nhóm tác giả đã thực hiện khảo sát mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của các doanh nghiệp hoạt động trong hoạt động thương mại và phân phối tại Việt Nam để làm rõ thực trạng chuyển đổi số của các tổ chức. Qua kết quả khảo sát cho thấy các doanh nghiệp này đang phải đối mặt một số thách thức trong quá trình chuyển đổi số như hạn chế về năng lực công nghệ thông tin của nhân viên thiếu chiến lược rõ ràng về chuyển đổi số hạn chế về nguồn lực tài chính để đầu tư hạ tầng công nghệ văn hóa chuyển đổi số vấn đề bảo mật thông tin khách hàng và an toàn mạng. Thông qua đây nhóm tác giả đã đề xuất một số giải pháp góp phần thúc đẩy sự phát triển của quá trình chuyển đổi số trong hoạt động thương mại và phân phối của các doanh nghiệp trong thời gian tới. Từ khóa Chuyển đổi số doanh nghiệp thương mại và phân phối. ABSTRACT Facing the strong development trend in technology in the world along with the policy of the Prime Minister about developing a national strategy on digital transformation to promptly adapt to the global trend leading to the need to improve the digital capacity of businesses operating in the field of commerce and distribution 1. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. 2. Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Vai trò của cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững 121 in

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.