TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của ASVI tới lợi nhuận của các công ty trong nhóm VN30, sử dụng phương pháp phân tích GARCH

Bài viết này nhằm mục tiêu phân tích ảnh hưởng của chỉ số khối lượng tìm kiếm của Google - Search Volume Index bất thường (ASVI) tới các chuỗi lợi nhuận theo tuần của 44 cổ phiếu trong nhóm VN30, ứng dụng mô hình GARCH, trên bộ dữ liệu 3/1/2018-29/12/2022. | PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ LẦN THỨ 3 ẢNH HƯỞNG CỦA ASVI TỚI LỢI NHUẬN CỦA CÁC CÔNG TY TRONG NHÓM VN30 SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH GARCH Lương Minh Hoàng Đào Thị Thanh Bình Đào Mai Hương Phạm Thị Mỹ Phương Trường Đại học Hà Nội Email hoanglm@ binhdtt@ maihuong@ phuongptm@ Tóm tắt Chỉ số VN30 bao gồm là các cổ phiếu có vốn hoá lớn và có tính định hướng thị trường cũng như mục tiêu làm các quỹ ETF. Chính vì vậy các yếu tố ảnh hưởng lên lợi nhuận của cổ phiếu các công ty trong nhóm VN30 luôn được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm vì nó là yếu tố quyết định tới tỷ suất sinh lời tại các thời điểm cụ thể. Bài viết này nhằm mục tiêu phân tích ảnh hưởng của chỉ số khối lượng tìm kiếm của Google - Search Volume Index bất thường ASVI tới các chuỗi lợi nhuận theo tuần của 44 cổ phiếu trong nhóm VN30 ứng dụng mô hình GARCH trên bộ dữ liệu 3 1 2018-29 12 2022. Kết quả cho thấy chỉ có một số cổ phiếu có sự ảnh hưởng đáng kể của ASVI lên lợi nhuận một số khác là không có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê. Ngoài ra phần lớn các chuỗi lợi nhuận trong nhóm VN30 là có phương sai sai số theo mô hình Garch 1 1 . Từ khóa VN30 lợi nhuận cổ phiếu mô hình GARCH SVI ASVI. 1. Mở đầu Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng giống như các thị trường chứng khoán khác trên thế giới chịu sự ảnh hưởng của các biến động kinh tế cũng như sự thay đổi trong tâm trạng và quan tâm của nhà đầu tư. Ở một thị trường còn non trẻ tâm trạng cũng như sự quan tâm của nhà đầu tư được kỳ vọng sẽ được phản ánh lên động lực và biến động của thị trường. Nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghệ trong những năm gần đây việc thu thập dữ liệu và định lượng các yếu tố tâm lý trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Điều này mở ra các cơ hội mới để có thể thực hiện các nghiên cứu phân tích sâu rộng hơn mối quan hệ giữa lợi tức cổ phiếu và sự chú ý của nhà đầu tư. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của sự chú ý của nhà đầu tư .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.