TAILIEUCHUNG - Nhận thức bảo mật thông tin và hành vi kiểm soát quyền riêng tư khi sử dụng các nền tảng số phục vụ học tập của sinh viên

Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức bảo mật và mối liên hệ với hành vi kiểm soát quyền riêng tư của sinh viên khi sử dụng các nền tảng số phục vụ quá trình học tập, đưa ra các khuyến nghị cho cả nền tảng số và sinh viên. | PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ LẦN THỨ 3 NHẬN THỨC BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ HÀNH VI KIỂM SOÁT QUYỀN RIÊNG TƯ KHI SỬ DỤNG CÁC NỀN TẢNG SỐ PHỤC VỤ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Đặng Lê Như Quỳnh Đặng Thị Thanh Trúc Nguyễn Hữu Thi Nguyễn Phương Anh Nguyễn Vũ Quang Huy Nguyễn Quang Hưng Trường Đại học Kinh tế - Luật Đại học Quốc gia Email quynhdln21411@ trucdtt21411@ thinh22406@ anhnp23406@ huynvq23406@ hungnq@ Tóm tắt Hiện nay Internet và các nền tảng số phục vụ học tập ngày một đóng vai trò quan trọng đối với sinh viên trong việc tìm hiểu tự học và nghiên cứu. Cùng với đó sinh viên cũng đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn như bị lộ thông tin cá nhân các cuộc tấn công mạng lừa đảo trực tuyến khi sử dụng internet. Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức bảo mật và mối liên hệ với hành vi kiểm soát quyền riêng tư của sinh viên khi sử dụng các nền tảng số phục vụ quá trình học tập đưa ra các khuyến nghị cho cả nền tảng số và sinh viên. Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát với 370 sinh viên bằng phương pháp hồi quy tuyến tính với phần mềm SPSS cho thấy các nhân tố về mối quan tâm riêng tư niềm tin và rủi ro cảm nhận tác động đến nhận thức bảo vệ thông tin riêng tư của sinh viên. Đồng thời nhận thức tác động đồng biến đến hành vi kiểm soát quyền riêng tư trong việc sử dụng nền tảng số hỗ trợ học tập. Từ đó nghiên cứu cũng đưa ra các khuyến nghị về bảo vệ thông tin dành các nền tảng số về học tập để giảm thiểu lo ngại bảo mật tăng niềm tin người dùng đáp ứng được yêu cầu bảo mật cũng như các hành động sinh viên nên thực hiện để đảm bảo an toàn thông tin mạng. Từ khóa Hành vi kiểm soát Học tập Nhận thức rủi ro Nền tảng số Quyền riêng tư. 1. Đặt vấn đề Internet và tất cả các dịch vụ ứng dụng liên quan của nó đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến truyền thông thông tin và tiếp thị trên toàn thế giới thông qua các trang web blog email và mạng xã hội Banica amp cộng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.