TAILIEUCHUNG - Quản trị doanh nghiệp - ĐH Cần Thơ

Hiện nay trên phương diện lý thuyết có khá nhiều định nghĩa thế nào là một doanh nghiệp, mỗi định nghĩa đều mang trong nó một nội dung nhất định với một giá trị nhất định. Điều ấy cũng là đương nhiên, vì rằng mỗi tác giả đứng trên quan điểm khác nhau khi tiếp cận doanh nghiệp để phát biểu. Chẳng hạn: | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH GIẢNG VIÊN ĐỖ THỊ TUYẾT 1 THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG CỦA GIÁO TRÌNH 1. THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ Họ và tên Đỗ Thị Tuyết Sinh năm 1954 Cơ quan công tác Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh Bộ môn Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ Địa chỉ Email để liên hệ dttuyet@ 2. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG Giáo trình có thể dùng tham khảo cho những ngành nào kinh tế tài chính kế toán ngoại thương quản trị kinh doanh ngân hàng Có thể dùng cho các trường nào kinh tế quản trị kinh doanh . Các từ khóa Đề nghị cung cấp 10 từ khóa để tra cứu quản trị doanh nghiệp - Đỗ Thị Tuyết Yêu cầu kiến thức trước khi học môn này Quản trị học . Đã xuất bản in chưa nếu có thì Nhà xuất bản nào Tủ sách Đại học Cần Thơ 2 MỤC LỤC THÔNG TIN VỀ TÁC MỤC CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH . ĐỊNH NGHĨA DOANH NGHIỆP DN .12 . Một sô quan điêm vê doanh Xét theo quan điểm luật Xét theo quan điểm chức . Xét theo quan điểm phát . Xét theo quan điểm hệ . Định nghĩa doanh . PHÂN LOẠI DOANH . Căn cứ vào tính chất sở hữu tài sản trong doanh . Doanh nghiệp Nhà nước DNNN .14 . Doanh nghiệp hùn vốn công ty .14 . Hợp tác xã HTX .14 . Doanh nghiệp tư nhân DNTN .14 . Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp trong nên kinh tế quôc . Doanh nghiệp nông nghiệp .15 . Doanh nghiệp công nghiệp .15 . Doanh nghiệp thương mại .15 . Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ .15 . Căn cứ vào quy mô của doanh nghiệp .15 . BẢN CHẤT VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THÓNG KINH . Bản chất của kinh . Đặc điêm của hệ thông kinh Sự phức tạp và tính đa dạng .17 Sự phụ thuộc lẫn nhau .17 Sự thay đổi và đổi mới .17 . Các yếu tô sản Lao Tiền vốn .18

TỪ KHÓA LIÊN QUAN