TAILIEUCHUNG - Ebook Communication systems - An introduction to signals and noise in electrical communication (5th edition): Part 2

Part 2 book "Communication systems - An introduction to signals and noise in electrical communication" includes content: Random signals and noise; noise in analog modulation systems; baseband digital transmission; digitization techniques for analog messages and computer networks; bandpass digital transmission; channel coding; spread spectrum systems; information and detection. |

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.