TAILIEUCHUNG - Ebook System analysis and design (Fifth Edition): Part 1

Ebook System analysis and design (Fifth Edition): Part 1 includes contents: Chapter 1: the systems analyst and information systems development; chapter 2: project selection and management; chapter 3: requirements determination; chapter 4: use case analysis; chapter 5: process modeling; chapter 6: data modeling. |

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.