TAILIEUCHUNG - Ebook Advanced diploma in business management: Strategic marketing management – Part 1

Ebook Advanced diploma in business management: Strategic marketing management – Part 1 includes contents: Study unit 1 planning and strategy; study unit 2 the marketing function, objectives and strategy; study unit 3 marketing and strategic choice; study unit 4 analysing the marketing environment; study unit 5 marketing information; study unit 6 auditing the marketing mix; study unit 7 consumer markets and consumer behaviour. |

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.