TAILIEUCHUNG - Ebook Strategic marketing management: Part 1

Ebook Strategic marketing management: Part 1 includes contents: Chapter 1 introduction to strategic marketing management; chapter 2 marketing and the strategic marketing planning process; chapter 3 emerging marketing philosophies; chapter 4 marketing information, analysis and research; chapter 5 marketing and strategic choice; chapter 6 auditing the marketing mix; chapter 7 consumer markets and consumer behaviour; chapter 8 marketing planning. |

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.