TAILIEUCHUNG - Ebook Strategic information management: Challenges and strategies in managing information systems (Third edition) – Part 2

Ebook Strategic information management: Challenges and strategies in managing information systems (Third edition) – Part 2 includes contents: Chapter 10 measuring the information systems - business strategy relationship, chapter 11 information systems - business strategy alignment, chapter 12 strategies in response to the potential of electronic commerce, chapter 13 the strategic potential of the internet, chapter 14 evaluating the impact of IT on the organization, chapter 15 the information technology - organizational design relationship, chapter 16 information technology and organizational decision making, chapter 17 the information technology - organizational culture relationship, . |

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.