TAILIEUCHUNG - Lãng phí trong hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện công lập Việt Nam

Bài viết này sử dụng quan điểm về các lãng phí của Tư duy tinh gọn và “Tư duy tinh gọn Made in Vietnam” để nhận diện các loại lãng phí và mức độ tồn tại của các lãng phí trong hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện công lập Việt Nam. | NGUYỄN TIẾN THÀNH NGUYỄN THỊ THANH THỦY LÃNG PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN CÔNG LẬP VIỆT NAM Nguyễn Tiến Thành Nguyễn Thị Thanh Thủy Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người Bộ Y tế Đại học Bách Khoa Hà Nội Tóm tắt Bài viết này sử dụng quan điểm về quan điểm các lãng phí trong hoạt động khám các lãng phí của Tư duy tinh gọn và Tư duy chữa bệnh cũng có nhiều điểm tương đồng về tinh gọn Made in Vietnam để nhận diện các tính chất nguyên nhân như các hoạt động sản loại lãng phí và mức độ tồn tại của các lãng phí xuất dịch vụ 3 4 5 6 7 . trong hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện Lãng phí trong hoạt động khám chữa bệnh công lập Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện tại bệnh viện là chủ đề hấp dẫn thu hút nhiều trên 608 nhà quản lý bác sĩ điều dưỡng nhân chú ý của các học giả trong và ngoài nước. viên y tế đang trực tiếp tham gia hoặc quản lý Nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển hoạt động khám chữa bệnh tại 26 bệnh viện tại Kinh tế Châu Âu OECD 2017 về lãng trong 13 tỉnh thành phố trong cả nước cho thấy ba y tế cho thấy tại Hoa Kỳ cho thấy lãng phí loại lãng phí chờ đợi di chuyển và yêu cầu chiếm hơn 20 tổng chi tiêu cho sức khoẻ. Tại thực hiện cầu cận lâm sàng đang tồn tại nhiều Australia ghi nhận tại một số BV lãng lên đến lãng phí cần cắt bỏ để nâng cao hiệu quả khám gần 50 và trung bình gần 1 3 tổng chi phí y tế chữa bệnh tại các bệnh viện công lập Việt Nam. ở Australia bị coi là lãng phí. Nghiên cứu một Từ đó đưa ra các hàm ý cho những nghiên cứu số nước Châu Âu ghi nhận tại Hà Lan Bỉ ước sau thực hiện tiếp những vấn đề nghiên cứu đã tính 20 ngân sách dành cho các BV có thể nêu và nghiên cứu mới mà khoảng trống nghiên được tiết kiệm bằng cách giảm sử dụng quá cứu còn chưa thực hiện. mức và tăng cường tích hợp chăm sóc 9 . Từ khóa Lãng phí Khám chữa bệnh Quản Hai loại lãng phí phổ biến nhất đang tồn tại trị tinh gọn. trong hoạt động cung cấp dịch vụ y tế mà các JEL Classification M1 I18. nghiên cứu trên thế giới tại .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.