TAILIEUCHUNG - A review of metaheuristic optimized machine learning regression with applications in construction engineering

The article "A review of metaheuristic optimized machine learning regression with applications in construction engineering" aims at reviewing state-of-the-art research works involving the use of metaheuristic optimized machine learning regression models. Recent research articles published in the time period of 2019-2021 are surveyed. Research areas of construction material, construction management, structural engineering, geotechnical engineering, hydraulic engineering, and structural health monitoring are taken into account. | Hoang Nhat Duc Ng. Quoc Lam T. Văn Duc Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 5 54 2022 43-49 43 5 54 2022 43-49 A review of metaheuristic optimized machine learning regression with applications in construction engineering Khảo sát các mô hình học máy được tối ưu hóa bởi các thuật toán tìm kiếm với ứng dụng cho phân tích hồi quy trong ngành xây dựng Hoang Nhat Duca b Nguyen Quoc Lama b Tran Van Ducb c Hoàng Nhật Đứca b Nguyễn Quốc Lâma b Trần Văn Đứcb c a Institute of Research and Development Duy Tan University Da Nang 550000 Vietnam a Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Cao Đại học Duy Tân Đà Nẵng Việt Nam b Faculty of Civil Engineering Duy Tan University Da Nang 550000 Vietnam b Khoa Xây dựng Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng Việt Nam c International School Duy Tan University Da Nang 550000 Vietnam c Viện Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng Việt Nam Ngày nhận bài 09 12 2021 ngày phản biện xong 25 5 2022 ngày chấp nhận đăng 10 8 2022 Abstract Regression analysis is an essential task in construction engineering. This article aims at reviewing state-of-the-art research works involving the use of metaheuristic optimized machine learning regression models. Recent research articles published in the time period of 2019-2021 are surveyed. Research areas of construction material construction management structural engineering geotechnical engineering hydraulic engineering and structural health monitoring are taken into account. It is expected that the present review would enhance interest among the new users in the application of metaheuristic optimized machine learning regression approaches. Keywords Machine learning regression analysis metaheuristics hybrid intelligence construction engineering. Tóm tắt Phân tích hồi quy là một nhiệm vụ quan trọng trong kỹ thuật xây dựng. Bài báo này khảo sát các công trình nghiên cứu liên quan đến việc sử dụng các mô hình hồi quy dựa trên máy học được tối ưu hóa bởi thuật toán tìm kiếm hiện đại. Các bài báo nghiên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.