TAILIEUCHUNG - Đề cương chi tiết học phần Tâm lý học quản trị kinh doanh

Đề cương chi tiết học phần Tâm lý học quản trị kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tâm lý học nói chung, các vấn đề tâm lý trong hoạt động quản trị kinh doanh; các đặc điểm và xung đột tâm lý trong tập thể người lao động; uy tín, phẩm chất năng lực và các phong cách của người lãnh đạo; hành vi, nhu cầu, động cơ của người tiêu dùng, Tâm lý trong chiến lược marketing; các kỹ năng giao tiếp trong hoạt động quản trị kinh doanh. | BỘ NÔNG NGHIỆP amp PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập Tự do Hạnh phúc BẮC GIANG Bắc Giang ngày tháng năm 2020 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH 1. Thông tin chung về học phần. - Mã học phần LLC 2008 - Số tín chỉ 2 - Loại học phần Bắt buộc - Các học phần tiên quyết Tâm lý học đại cương - Các học phần song hành Không - Các yêu cầu với học phần Sĩ số tối đa lớp học - Yêu cầu về kỹ năng Sau khi kết thúc học phần người học có kỹ năng nhận diện đặc điểm tâm lý cơ bản của các đối tượng lao động trong sản xuất kinh doanh đặc điểm tâm lý các đối tượng khách hàng người bán hàng người lãnh đạo trong quản trị kinh doanh Giao tiếp trong hoạt động quản trị kinh doanh có hiệu quả cũng như xây dựng được một số hoạt động tiếp thị quảng cáo thương mại hiệu quả dựa trên việc ứng dụng phù hợp tâm lý người tiêu dùng. Có kỹ năng vận dụng kiến thức cơ bản của tâm lý học kinh doanh vào thực tiễn công việc và cuộc sống. Có phương pháp làm việc độc lập khoa học sáng tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới công việc. Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp trong những tình huống cụ thể. - Yêu cầu về năng lực tự chủ amp trách nhiệm nghề nghiệp Nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của kiến thức tâm lý học quản trị kinh doanh trong đời sống đặc biệt trong quản trị nhân sự ở các lĩnh vực hoạt động kinh doanh tuyển chọn nhân viên sắp xếp lao động phù hợp động viên và phát huy năng lực của người lao động . Xây dựng hứng thú trong học tập có thái độ tích cực nỗ lực tìm tòi tri thức liên hệ thực tiễn nghề nghiệp. Hình thành lòng yêu nghề của bản thân khả năng làm việc độc lập tự chủ. Ghi chú Mục tiêu của học phần được thể hiện tại Phụ lục 2 4. Chuẩn đầu ra của học phần LO Learning Out comes STT Mã CĐR Mô tả CĐR học phần LO Sau khi học xong môn học này người học có thể Chuẩn về kiến thức Trình bày được đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu của Tâm lý học quản trị kinh doanh và mô tả được

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.