TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Bài viết Ảnh hưởng của dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam tập trung phân tích ảnh hưởng của dân số đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Bằng cách sử dụng mô hình hồi quy OLS và dữ liệu điều tra của Tổng cục Thống kê Việt Nam và của ngân hàng thế giới từ năm 2000-2020, kết quả nghiên cứu cho thấy gia tăng dân số ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn này. | TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ - SỐ 10 04 - 2022 ẢNH HƯỞNG CỦA DÂN SỐ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM THE EFFECT OF POPULATION ON ECONOMIC GROWTH IN VIETNAM Ngày nhận bài 28 06 2022 Ngày chấp nhận đăng 21 12 2022 Trần Thị Thúy Ngọc Trần Nguyễn Ánh Tuyết Trần Thị Thu Hằng Lê Thị Nhật Linh Trần Ngọc Kiều Oanh TÓM TẮT Bài báo này tập trung phân tích ảnh hưởng của dân số đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Bằng cách sử dụng mô hình hồi quy OLS và dữ liệu điều tra của Tổng cục Thống kê Việt Nam và của ngân hàng thế giới từ năm 2000-2020 kết quả nghiên cứu cho thấy gia tăng dân số ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn này. Đồng thời kết quả nghiên cứu cũng cho thấy tăng trưởng kinh tế cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như tỷ lệ hộ nghèo đầu tư trực tiếp nước ngoài tỷ lệ thất nghiệp trong đó tỷ lệ hộ nghèo và tỷ lệ thất nghiệp có ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn này. Từ khóa Dân số gia tăng dân số tăng trưởng kinh tế Việt Nam. ABSTRACT This writing s aim is to present the findings of research about affects of population on Vietnamese economic development. By using the survey data from General Statistics Office of Vietnam and International Bank over the 2000-2020 period the findings indicated the positive effect of population growth on Vietnamese economic development on this period. Besides that economic development is also affected by other factors such as the poor households rate foreign direct investment the unemployment rate in which the poor households rate and the unemployment rate have the substitute effects on the Vietnamese economic development. Keywords Population population growth economic growth Vietnam. 1. Đặt vấn đề mở rộng từ đó khuyến khích đầu tư nước ngoài vào trong nước hình thành các doanh Tăng trưởng kinh tế luôn là mối quan tâm hàng đầu và trọng tâm trong các chính sách nghiệp mới với quy mô đa dạng. Nghiên cứu phát triển của các nước là làm sao thúc đẩy của Bala và cộng sự 2020 ở Nigeria .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.