TAILIEUCHUNG - Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững các ngành kinh tế biển - nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng

Bài viết Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững các ngành kinh tế biển - nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng đề xuất bộ chỉ tiêu nhằm đánh giá một cách có hệ thống và toàn diện mức độ đáp ứng yêu cầu hướng đến mục tiêu phát triển bền vững các ngành kinh tế biển của Đà Nẵng. | TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ - SỐ 10 04 - 2022 XÂY DỰNG BỘ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC NGÀNH KINH TẾ BIỂN - NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG DESIGNING A SET OF CRITERIA TO EVALUATE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF OCEAN ECONOMY - RESEARCH IN DANANG CITY Ngày nhận bài 21 11 2022 Ngày chấp nhận đăng 26 12 2022 Huỳnh Thị Hồng Hạnh Ông Nguyên Chương TÓM TẮT Là một trong 28 địa phương tiếp giáp với biển Đà Nẵng đã xác định một trong những mục tiêu chiến lược của thành phố là phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở tiếp cận lý thuyết về kinh tế biển xanh và thực tiễn tại địa phương nghiên cứu này đề xuất bộ chỉ tiêu nhằm đánh giá một cách có hệ thống và toàn diện mức độ đáp ứng yêu cầu hướng đến mục tiêu phát triển bền vững các ngành kinh tế biển của Đà Nẵng. Bộ chỉ tiêu đề xuất gồm 81 chỉ tiêu thuộc 5 nhóm tiêu chí 1 Kinh tế biển thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 Kinh tế biển thúc đẩy tiến bộ xã hội và giảm bất bình đẳng 3 Phát triển khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực biển đạt trình độ tiên tiến hiện đại trên thế giới 4 Bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên biển thích ứng biến đổi khí hậu nước biển dâng và 5 Quản trị bền vững tài nguyên biển. Từ khóa Bộ chỉ tiêu kinh tế biển phát triển bền vững Đà Nẵng. ABSTRACT As one of the 28 coastal localities in Vietnam Danang has identified sustainable development of its ocean economy as one of the city s strategic objectives towards 2030 and vision towards 2045. Based on a theoretical approach to the blue economy and local practices this study proposes a set of indicators to systematically and comprehensively evaluate the extent to which the ocean- based economic sectors of Danang meet the requirements for sustainable development. The proposed set of criteria includes 81 indicators divided into 5 groups 1 Ocean economy promotes economic growth 2 Ocean economy promotes social progress and reduces inequality 3 Developing high-quality science technology and marine human resources

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.