TAILIEUCHUNG - Kinh nghiệm của thế giới về chuyển đổi số trong lĩnh vực cho vay

Bài viết Kinh nghiệm của thế giới về chuyển đổi số trong lĩnh vực cho vay phân tích những lợi ích và cả những rủi ro trong cho vay số mà ngân hàng có thể vấp phải. Trên cơ sở này, tác giả đưa ra những đề xuất thích hợp nhằm mở rộng toàn diện việc cho vay số tại Việt Nam. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KINH NGHIỆM CỦA THẾ GIỚI VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC CHO VAY WORLD S EXPERIENCE ON DIGITAL TRANSFORMATION IN COMMERCIAL LENDING Ngày nhận bài 11 11 2022 Ngày chấp nhận đăng 29 11 2022 Phan Đặng My Phương TÓM TẮT Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin chuyển đổi số trong lĩnh vực cho vay của các ngân hàng trên thế giới đã trở thành một xu thế chủ đạo và ngành ngân hàng tại Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này. Cho vay số đang dần thay đổi cách thức cho vay truyền thống bằng cách đưa ra quyết định cho vay nhanh hơn chi phí thấp hơn và ít rủi ro hơn. Từ quan sát kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới bài viết phân tích những lợi ích và cả những rủi ro trong cho vay số mà ngân hàng có thể vấp phải. Trên cơ sở này tác giả đưa ra những đề xuất thích hợp nhằm mở rộng toàn diện việc cho vay số tại Việt Nam. Từ khóa cho vay số chuyển đổi số fintech ngân hàng số. ABSTRACT In the context of the industrial revolution along with the strong development of information technology digital transformation in commercial lending of banks around the world has become a mainstream trend and the banking industry in Vietnam is no exception to this trend. Digital lending is changing banks from inside by faster credit decisions lower cost and more secure loans. From observing the experiences of countries around the world the article analyzes the benefits and risks in digital lending that may be encountered by commercial banks. On this basis the author offers appropriate recommendations to comprehensive expansion of digital lending in Vietnam. Keywords Digital banking Digital lending digital transformation Fintech. 1. Giới thiệu 2. Đặc trưng của cho vay số Hiện nay thời gian trung bình để các ngân . Khái niệm hàng đưa ra quyết định cho vay đối với các Thuật ngữ chuyển đổi số được định doanh nghiệp từ hai đến năm tuần. Khoảng nghĩa là một sản phẩm quy trình hoặc mô thời .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.