TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng hidrotalxit đến cấu trúc và đặc trưng tính chất vật liệu compozit PVC/hidrotanxit

Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng hidrotalxit đến cấu trúc và đặc trưng tính chất vật liệu compozit PVC/hidrotanxit phân tích ảnh hưởng của hàm lượng HTMgAl đến tương tác của các nhóm định chức trong vật liệu, cấu trúc và các tính chất khác như: Mô-men xoắn, độ nhớt nóng chảy, mô đun đàn hồi. | P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 SCIENCE - TECHNOLOGY NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG HIDROTALXIT ĐẾN CẤU TRÚC VÀ ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT VẬT LIỆU COMPOZIT PVC HIDROTANXIT THE INFLUENCE OF HIDROTALXIT CONTENT TO TORQUE AND CHARACTERISTIC PROPERTIES OF PVC HYDROTANXIT COMPOSITE MATERIALS Đàm Xuân Thắng1 Nguyễn Quang Tùng1 Ngô Thúy Vân1 Nguyễn Thị Diệu Linh2 DOI https điện tích dương. Để cấu trúc trung hòa về điện tích các TÓM TẮT anion bị hydrat hóa được đan xen vào khoảng trống giữa Vật liệu polyme comopozit PVC HTMgAl được điều chế bằng cách trộn nóng hai lớp bát diện 1 2 . chảy PVC với HTMgAl ở các hàm lượng khác nhau từ 2 đến 5 so với khối lượng PVC ở 195oC trong 5 phút và tốc độ 75 vòng phút. Trong nghiên cứu này chúng Do có thể tổng hợp được dễ dàng nên HT được ứng tôi phân tích ảnh hưởng của hàm lượng HTMgAl đến tương tác của các nhóm dụng ngày càng nhiều trong chế tạo vật liệu định chức trong vật liệu cấu trúc và các tính chất khác như mô-men xoắn độ nanocompozit. Nanocompozit trên cơ sở HT có các tính nhớt nóng chảy mô đun đàn hồi . Bằng các phương pháp phân tích cấu trúc chất cơ lý vượt trội so với compozit thông thường như độ hiện đại như F-TIR SEM đã chứng minh các hạt nano HTMgAl bám dính tốt và bền cơ lý độ bền nhiệt cao có khả năng chống cháy. Nhiều phân tán đều trong PVC đồng thời cũng xuất hiện các liến kết hydro mới như công trình nghiên cứu cho thấy HT cũng có khả năng gia C C . Mẫu PVC HTMgAl 3 có giá trị độ bền kéo đứt và mô cường tính chất của polyme không kém gì clay trong men xoắn cao nhất tương ứng với 28 21MPa và 14 6Nm. Điều này chứng minh metylmetacrylat epoxy. Gần đây nano HT được nghiên cứu rằng vật liệu PVC HTMgAl với hàm lượng 3 HTMgAl tối ưu nhất trong 3 loại sử dụng làm chất gia cường trong lớp phủ hữu cơ nó có compozit PVC HTMgAl khác được khảo sát cùng điều kiện. tác dụng cải thiện các tính chất nhiệt tính chất cơ lý của Từ khóa Polyvinyl Clorua PVC compozit PVC hidrotalxit độ .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.