TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của chiếu xạ gamma tới mức độ khâu mạch của màng polyme phân hủy sinh học TPS/PBAT từ tinh bột nhựa nhiệt dẻo (TPS) và polybutylene adipate terephthalate (PBAT)

Nghiên cứu này có mục đích chế tạo polyme phân hủy sinh học mới bằng cách tạo ra tinh bột nhựa nhiệt dẻo (TPS) sau đó phối trộn với polyme phân hủy sinh học PBAT có mặt chất khâu mạch sau đó chiếu xạ nhằm thu được vật liệu có các tính bền cải thiện mà vẫn có khả năng PHSH, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường; đáp ứng những ứng dụng phù hợp trong thực tế. | P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 SCIENCE - TECHNOLOGY ẢNH HƯỞNG CỦA CHIẾU XẠ GAMMA TỚI MỨC ĐỘ KHÂU MẠCH CỦA MÀNG POLYME PHÂN HỦY SINH HỌC TPS PBAT TỪ TINH BỘT NHỰA NHIỆT DẺO TPS VÀ POLYBUTYLENE ADIPATE TEREPHTHALATE PBAT EFFECT OF GAMMA IRRADIATION ON THE DEGREE OF CROSSLINKING OF TPS PBAT BIODEGRADABLE POLYMER FILMS FROM THERMOPLASTIC STARCH TPS AND POLYBUTYLENE ADIPATE TEREPHTHALATE PBAT Trần Mạnh Thắng1 Trần Minh Quỳnh1 Đàm Thị Tâm1 Mai Đức Minh1 Phạm Duy Dưỡng1 Mai Văn Vinh1 Trần Xuân An1 DOI https 1. MỞ ĐẦU TÓM TẮT Vật liệu polyme tổng hợp đã và Tinh bột sắn là nguồn nguyên liệu sẵn có tại Việt Nam có giá thành rẻ và có khả năng phân hủy sinh đang đóng vai trò quan trọng và đi học. Tuy nhiên cần phải biến tính tinh bột thành tinh bột nhựa nhiệt dẻo TPS trước khi phối trộn với vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống polyme phân hủy sinh học khác. Trong nghiên cứu này Tinh bột sắn phối trộn với Glyxerin và Ethylene của con người từ đồ gia dụng tới quy Glycol TWEEN 80 tạo thành TPS. Phổ FT-IR của TPS cho thấy Glyxerin và Ethylene Glycol phối trộn tốt và không làm thay đổi cấu trúc của tinh bột. So sánh phổ TGA của tinh bột và TPS cho thấy TPS được tạo ra là mô công nghiệp. Bên cạnh các lợi ích chất đồng nhất. Sau đó TPS đã được phối trộn với polyme phân hủy sinh học Polybutylene adipate mà vật liệu polyme tổng hợp mang lại terephthalate PBAT để tạo màng polyme TPS PBAT. Màng được chiếu xạ gamma ở các liều chiếu 10 20 thì ngược lại mới đây các nhà hoạt 40 50 60 100 kGy. Đo phần Gel của màng TPS PBAT trước và sau chiếu xạ cho thấy mức độ khâu mạch của động môi trường đã cảnh báo rằng TPS với PBAT tăng dần theo các liều chiếu xạ. Hàm lượng Gel của màng cao nhất ở liều chiếu xạ 100 kGy đạt rác thải nhựa RTN sau khi sử dụng 80 2 . Thử nghiệm phân hủy bởi enzyme alpha-amalyse cho thấy màng polyme TPS PBAT bị mất khoảng được thu gom và chôn lấp lẫn vào đất 54 khối lượng của màng sau 14 ngày. vẫn tồn tại hàng trăm năm làm thay đổi tính

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.