TAILIEUCHUNG - Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê trong TCKT năm 2019 - Đề số 02 (13/06/2019)

Cùng tham khảo Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê trong TCKT năm 2019 - Đề số 02 (13/06/2019) sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. Chúc các bạn thi tốt! | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BỘ MÔN TOÁN Tên Học phần Xác suất thống kê trong TCKT Đề số 02 Thời gian làm bài 75 phút Ngày thi 13 06 2019 Loại đề thi Tự luận Yêu cầu Các kết quả tính toán làm tròn đến 4 chữ số thập phân. Câu I điểm 1. đ Theo số liệu của một cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm có khoảng 45 và 55 sản phẩm Y được cửa hàng nhập từ nhà cung cấp A và B tương ứng. Tỷ lệ sản phẩm Y loại I của các nhà cung cấp A và B lần lượt là 90 và 85 . Một khách hàng chọn mua ngẫu nhiên một sản phẩm Y từ cửa hàng. Tính xác suất của sự kiện sản phẩm khách hàng chọn mua không phải loại I . 2. đ Bằng việc phân tích dữ liệu quá khứ ông chủ một cửa hàng máy tính đã mô tả được phân bố xác suất của X số máy tính laptop bán được trong ngày như sau 0 1 2 3 4 5 0 10 0 17 0 25 0 20 0 19 0 09 a. đ Tính xác suất của sự kiện cửa hàng bán được ít nhất 2 máy tính laptop trong một ngày b. đ Tính trung bình và phương sai của phân phối Câu II điểm 1. đ Theo thống kê doanh thu bán hàng triệu VNĐ theo ngày tại một cửa hàng kinh doanh thuốc tây ở TP Hà Nội trong 34 ngày thu được x 8 68 triệu VNĐ s 1 75 triệu VNĐ. Hãy ước lượng kết quả điều tra về doanh thu theo ngày của cửa hàng trên bằng việc tìm khoảng tin cậy cho doanh thu trung bình với mức ý nghĩa 90 . 2. đ Để có cơ sở đánh giá tỷ lệ phế phẩm thực tế so với tỷ lệ phế phẩm kế hoạch ở hai phân xưởng I và II của một xí nghiệp phòng đảm bảo chất lượng của xí nghiệp đã chọn ngẫu nhiên 142 sản phẩm do phân xưởng I sản xuất thấy có 13 phế phẩm và 122 sản phẩm do phân xưởng II sản xuất thấy có 10 phế phẩm. a. đ Hãy ước lượng kết quả điều tra về tỷ lệ phế phẩm của phân xưởng I bằng việc tìm khoảng tin cậy của tỷ lệ phế phẩm thực tế của phân xưởng I với độ tin cậy 95 . b. đ Có thể cho rằng tỷ lệ phế phẩm thực tế của phân xưởng I cao hơn so với tỷ lệ đó của phân xưởng II hay không với mức ý nghĩa 5 Câu III điểm Để có cơ sở đánh giá mức độ tương quan giữa tiền thưởng Y triệu VNĐ hàng năm và

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.