TAILIEUCHUNG - Lý thuyết và ứng dụng hóa học đại cương (Tập 2): Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Lý thuyết và ứng dụng hóa học đại cương (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cân bằng pha; Giản đồ trạng thái của một chất; Quy tắc pha Gibbs; Cân bằng lỏng hơi hệ 2 cấu tử; Phân loại dung dịch, nồng độ; Dung dịch ion; Đại cương về động hóa học; Phản ứng oxi hóa - khử và đại cương về điện hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | V CAN BANG PHA 1. KHAI N IEM PHA VA CAN BANG PHA . PHA He dong the la he co th an h phan va cau true dong nh at d moi diem trong he. He di th la he co hai hay nhieu phan dong the khac nhau. Moi phan dong the tao th an h m ot pha. Vi du nude va hoi nude tao thanh hai pha pha long va pha hoi ngan each nhau bdi m at thoang cua nude. NhU vay pha la moi phan dong the tro n g he di the. He dong the chi tao bdi m ot pha duy nhat. H on hop cac chat khi luon luon tao th a n h m ot pha Hc5n hop cac chat long hoa ta n vao nhau vi du nude ruou tao th an h m ot pha. Hai dang thu hinh khac nh au cua cim g m ot chat vi du graphit va kim cuong tao th a n h hai pha khac nhau. Dung dich ra n cua hai c h a t vi du Ag-Au C u-N i tao thanh mot pha con trong trudng hop chung moi chat ran tao thanh mot pha. . KHAI NI M CAN BANG PHA . Can bang I6ng hoi De lam vi du tru d e h et ta xet can bang giufa pha long va pha khi chang han nude va hoi nude . 122 http o trạ n g thái lỏng lực tương tác giữa các phẩn tử tương đối lớn. Vì vậy chất lỏng có một thể tích xác định và co một m ật thoáng ngãn cách với pha khí. Tuy nhiên động năng của các phân tử không đồng đều. T rên m ặt thoáng của chất lỏng luôn luôn co những phân tử với một động nãng tương đối lớn thắng được lực hút của các phân tử khác thoát khỏi pha lỏng chuyển sang dạng hơi. Nếu đựng chất lỏng trong một bình kín tránh sự khuếch tán các phân tử hơi trong không khí thì còn xảy ra một quá trinh ngược lại do chuvển động hỗn loạn một số phán tỏ hơi va chạm vào m ặt thoáng của pha lỏng ngưng tu trở lại chuvển sang dạng lỏng. Cũng như hiện tượng cân bằng hóa học khi hai quá trinh này đạt tốc độ như nhau thì áp suất hơi trong pha khí không đổi. Khi đó hệ đạt trạ n g thái cân bàng. Cân bằng này được gọi là c â n b à n g p h a cân bằng vật lí hay cân bàng dị thể. Giống như cân bằng ho a học cân bằng pha cũng thuộc loại cân bằng động luôn luôn tiếp tục xảv ra sự chuvển hóa qua lại lỏng hơi như ng với tốc độ bằng nhau

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.