TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu sự ô nhiễm nitrat và phosphat trong nước mặt tại một số địa điểm ở Hà Nội sử dụng phương pháp điện di mao quản với detector độ dẫn không tiếp xúc

Bài viết Nghiên cứu sự ô nhiễm nitrat và phosphat trong nước mặt tại một số địa điểm ở Hà Nội sử dụng phương pháp điện di mao quản với detector độ dẫn không tiếp xúc tiến hành nghiên cứu xác định các điều kiện hóa học và các thông số về thiết bị CE-C4D tối ưu trong việc phân tích đồng thời Nitrat và Photphat trong nước và ứng dụng trong nghiên cứu sự ô nhiễm Nitrat và Phosphat trong 8 hồ ở khu vực Hà Nội. | NGHIÊN CỨU SỰ Ô NHIỄM NITRAT VÀ PHOSPHAT TRONG NƯỚC MẶT TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM Ở HÀ NỘI SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN VỚI DETECTOR ĐỘ DẪN KHÔNG TIẾP XÚC Nguyễn Thị Hoa Mai Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Kim Dung Trung tâm Phân Tích Viện Công Nghệ Xạ Hiếm 48 Láng Hạ Đống Đa Hà Nội E-mail nguyenhoamai888@ Tóm tắt Trong bài báo này các thông số về điều kiện hóa học và thiết bị nhằm phân tích đồng thời nitrat và phosphat trong mẫu nước môi trường sử dụng thiết bị điện di mao quản detecto độ dẫn không tiếp xúc CE- C4D được tối ưu như sau sử dụng mao quản PEEK và hệ đệm Tris MOPS pH 7 7 Giá trị LOD của Nitrat và photphat tương ứng là 0 18 mg l và 0 46 mg l độ lệch chuẩn tương đối nhỏ hơn 10 độ thu hồi nằm trong khoảng 95 -113 . Áp dụng các thông số này vào nghiên cứu sự ô nhiễm Nitrat và Photphat trong nước ở 8 hồ khu vực Hà Nội. Từ khóa Nitrat phosphat trong nước mặt khu vực Hà Nội điện di mao quản detector độ dẫn không tiếp xúc STUDY ON THE CONTAMINATION OF NITRATE AND PHOSPHATE IN SURFACE WATER IN HANOI USING A CONTACTLESS CONDUCTIVITY DETECTOR - CAPILLARY ELECTROPHORESIS SYSTEM Nguyen Thi Hoa Mai Nguyen Thi Hang Nguyen Thi Kim Dung Center for Analytical Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements 48 Lang Ha Dong Da Ha Noi SUMMARY Abstract A method for simultaneous analysis of Nitrate and phosphate in environmental water samples using contactless conductivity detector - capillary electrophoresis system was investigated. The bufer of 50mM Tris 50 mM MOPS at pH 7 7 -15kV and Peek capillary using was chosen. Limits of detection of Nitrate and Phosphate were relatively low from 0 18 mg l 0 46 mg l relative standard deviations were lower than 10 and recoveries were in range of 95 to 112 . Good correlation had been shown between results obtained by developed CE method and those obtained by IC method. This method was applied to study the contamination of nitrate and phosphate in 8 lakes water in Hanoi. Keywords Nitrat phosphat in surface water in .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
22    86    0
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.