TAILIEUCHUNG - Tiểu luận mạng máy tính: Giao thức X.25

Giao thức là một tập hợp các quy tắc , quy ước mà thực thể tham gia truyền thông tin trên mạng phải tuân theo để đảm bảo hoạt động tốt Hiện nay vấn đề toàn cầu hoá và nền kinh tế thị trường mở cửa đã mang lại nhiều cơ hội làm ăn hợp tác kinh doanh và phát triển. Các ngành công nghiệp máy tính và truyền thông phát triển đã đưa thế giới chuyển sang thời đại mới: thời đại công nghệ thông tin. Việc nắm bắt và ứng dụng Công nghệ thông. | GIAO THỨC Tiểu Luận Mạng Máy Tính Tiểu Luận Giao Thức Mạng Máy Tính NỘI DUNG ĐỀ TÀI Mở đầu cấp 1- Cấp vật lý cấp 2- Cấp tuyến số liệu cấp 3 – Cấp mạng(lớp mạng) Tiểu Luận Giao Thức Tiểu Luận Giao Thức đầu Khái niệm chung: Giao Thức: Là một tập hợp các quy tắc, quy ước mà thực thể tham gia truyền thông tin trên mạng phải tân theo để đảm bảo mạng hoạt động tốt. CCITT (84): DTE: DCE: Cấp 1 (cấp vật lý) Cấp vật lý của giao thức này xác định các vấn đề như báo hiệu điện và kiểu các bộ đấu chuyển được sử dụng. Cho phép hai kiểu giao tiếp chính. Đó là và bis. Khuyến nghị này cũng cho phép giao tiếp nối tiếp V khi cần. Tiểu Luận Giao Thức 2. Cấp tuyến số liệu Có hai kiểu giao thức cấp 2: LAP(Link access Procedure): Thể thức xâm nhập tuyến LAPB(Link Access Procedure Balanced): Thể thức xâm nhập tuyến có cân bằng. Đây là thể thức được sữ dụng hiện nay. Tiểu Luận Giao Thức LAPB 1 ->8 1->8 1->8/16 1-> 16->1 1->8 F A C INFO FCS F 01111110 bits 8/16 bits bits 16 bits 8 bits Tiểu Luận Giao Thức Thể Thức Khung LAP: F(Flag): gồm một byte 8bits ở dưới dạng “01111110; A(Address): kích thước 1 byte chứa địa chỉ gói tin C(control):xác định xem khung chứa những gì. INFO(Imformation): trường thông tin FCS(Frame Check Stream): chứa dãy kiểm tra để phát hiện lỗi Mạng Máy Tính CÁC KIỂU KHUNG LAP Thể Thức Lệnh Đáp ứng Mã Hóa Chuyển tin I(tin) 0 N(S) P N(R) Giám sát RR RR 1 0 0 0 P/F N(R) RNR RNR 1 0 1 0 P/F N/(R) REJ REJ 1 0 0 1 P/F N(R) Không đánh số(U) SABM 1 1 1 1 P 1 0 0 DISC 1 1 0 0 P 0 1 0 DM 1 1 1 1 F 0 0 0 UA 1 1 0 0 F 1 1 0 FRMR 1 1 1 0 F 0 0 1 Tiểu Luận Giao Thức Các trường (vùng) N (R) và N (S): Cụm N(R) do bộ phát khung số liệu sử dụng để báo cho máy thu số thứ tự của khùng tin tiếp theo mà máy thu đang đợi. Các khung RR và RNR dùng cụm này để khẳng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.