TAILIEUCHUNG - đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 16

Dẫn động bằng động cơ, truyền động qua xích tải , chuyển động được truyền theo từng cặp trục con lăn. Mỗi động cơ dẫn động 7 trục con lăn , tạo thành một cụm dẫn động Hệ thống con lăn chuyển của đường vận chuyển Pallet ( Phần I và III) c. Hệ thống định vị, điều khiển và phối hợp các chuyển động : Nhiệm vụ hệ thống là phối hợp các chuyển động từ đường cấp Pallet vào , đến máy chuyển Pallet, rồi qua đường cấp Pallet cho máy chất kết đầy. . | Chương 16 Hệ thong trục con lan dẫn động chuyển pallệt Dan động bang động cơ truyền động qua xích tải chuyển động được truyền thềộ từng cạp trục con lản. Mội động cơ dản động 7 truc cộn lản tạộ thảnh một cum dản động 1. Truc cộn lản 3. Động cơ dản động 2. Xích truyền động H6. Hệ thông con lăn chuyển của đường vận chuyển Pallet Phần I vă III c. Hệ thong định vị điều khiển và phối hợp các chuyển động Nhiệm vu hệ thông lă phôi hợp căc chuyển đông từ đường cấp Păllet văo đến mầy chuyển Păllet rôi qua đường cấp Păllet cho măy chất kết đăy. Căc thiết bị được sử dung lă hệ thống căc sensôr quăng để phăt hiện cô Păllet ợ căc cum chuyển đông rôi từ đô thực hiện việc điểu khiển căc thiết bị xy lănh khí xy lănh thuy lực đông cờ dăn đông .theô căc chường trình đă được viết. created with download the free trial online at professional H7. Hệ thông Trục con lăn chuyển của bàn nâng created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN